სტეფანე გურგენიძე


ქალაქი ქუთაისი
სასწავლებელი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 6
რეგისტრაციის თარიღი 26.12.2019