ნიკა ბიბიჩაძე


ქალაქი -
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა C++, Python
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 62
რეგისტრაციის თარიღი 17.09.2019