ლუკა მელაძე


ქალაქი -
სასწავლებელი ;)
საყვარელი ენა c++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 44
რეგისტრაციის თარიღი 20.12.2018