გიორგი თანდილაშვილი


ქალაქი -
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა Js
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 0
რეგისტრაციის თარიღი 11.10.2019