გიორგი ადიკაშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი Free University
საყვარელი ენა C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 6
რეგისტრაციის თარიღი 28.12.2020