ბექა გუგულაშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 7
რეგისტრაციის თარიღი 01.03.2020