ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 16.06.2019 13:48:37

ამოცანა: კლებადი უბნები

მომხმარებელი: Rogavactive

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main(){
  long input;
  cin>>num;
  int repLen = 0;
  int result = 0;
  int last = 10;
  while(num>0){
    int rem = num%10;
    if(rem>last){
      repLen++;
    }else{
      if(repLen>1){
        result++;
      }
      repLen = 0;
    }
    last = rem;
    num = num/10;
  }
  cout>>result>>endl;
  return 0;
}
PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:8:10: error: 'num' was not declared in this scope
   cin>>num;
     ^~~
PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:25:9: error: no match for 'operator>>' (operand types are 'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' and 'int')
   cout>>result>>endl;
   ~~~~^~~~~~~~
PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:25:9: note: candidate: operator>>(int, int) <built-in>
PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:25:9: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' to 'int'
In file included from /usr/include/c++/6/string:53:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.tcc:1437:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Alloc> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.tcc:1437:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:25:11: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>'
   cout>>result>>endl;
      ^~~~~~
In file included from /usr/include/c++/6/istream:934:0,
         from /usr/include/c++/6/iostream:40,
         from PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:955:5: note: candidate: template<class _CharT2, class _Traits2> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, _CharT2*)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in, _CharT* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:955:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:25:11: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>'
   cout>>result>>endl;
      ^~~~~~
In file included from /usr/include/c++/6/istream:934:0,
         from /usr/include/c++/6/iostream:40,
         from PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:923:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, _CharT&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in, _CharT& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:923:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:25:11: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>'
   cout>>result>>endl;
      ^~~~~~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:756:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, unsigned char&)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, unsigned char& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:756:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:25:11: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<char, _Traits>'
   cout>>result>>endl;
      ^~~~~~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:761:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, signed char&)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, signed char& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:761:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:25:11: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<char, _Traits>'
   cout>>result>>endl;
      ^~~~~~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:803:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, unsigned char*)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, unsigned char* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:803:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:25:11: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<char, _Traits>'
   cout>>result>>endl;
      ^~~~~~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:808:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, signed char*)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, signed char* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:808:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:25:11: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<char, _Traits>'
   cout>>result>>endl;
      ^~~~~~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:924:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Tp> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&&, _Tp&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>&& __is, _Tp& __x)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:924:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID534PID145_69ed75/main.cpp:25:11: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>'
   cout>>result>>endl;
      ^~~~~~