ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 14.06.2019 10:37:26

ამოცანა: ყველაზე მეტჯერ

მომხმარებელი: lluukkaa

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int mian(){
	int n , k = 0 , l = 0 , m = 0;
	cin >> n;
	int a[n];
	for(int i = 0 ; i < n ; i++){
		cin >> a[i];
	}
	
	for(int i = 0 ; i < n ; i++){
		for(int j = i + 1 ;  j < n ; j++){
			if(a[j] == a[i]){
				l++;
			}
		}
		if(l > m){
			k = a[i];
			m = l;
		}
	}
	cout << k << " " << m << endl;
}
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/6/../../../x86_64-linux-gnu/Scrt1.o: In function `_start':
(.text+0x20): undefined reference to `main'
collect2: error: ld returned 1 exit status