ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.06.2019 13:22:12

ამოცანა: კოდის კორექცია

მომხმარებელი: UGLIMES_1

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა// Core algorithmic facilities -*- C++ -*-

// Copyright (C) 2001-2014 Free Software Foundation, Inc.
//
// This file is part of the GNU ISO C++ Library. This library is free
// software; you can redistribute it and/or modify it under the
// terms of the GNU General Public License as published by the
// Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
// any later version.

// This library is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.

// Under Section 7 of GPL version 3, you are granted additional
// permissions described in the GCC Runtime Library Exception, version
// 3.1, as published by the Free Software Foundation.

// You should have received a copy of the GNU General Public License and
// a copy of the GCC Runtime Library Exception along with this program;
// see the files COPYING3 and COPYING.RUNTIME respectively. If not, see
// <http://www.gnu.org/licenses/>.

/*
 *
 * Copyright (c) 1994
 * Hewlett-Packard Company
 *
 * Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software
 * and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,
 * provided that the above copyright notice appear in all copies and
 * that both that copyright notice and this permission notice appear
 * in supporting documentation. Hewlett-Packard Company makes no
 * representations about the suitability of this software for any
 * purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.
 *
 *
 * Copyright (c) 1996-1998
 * Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
 *
 * Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software
 * and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,
 * provided that the above copyright notice appear in all copies and
 * that both that copyright notice and this permission notice appear
 * in supporting documentation. Silicon Graphics makes no
 * representations about the suitability of this software for any
 * purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.
 */

/** @file bits/stl_algobase.h
 * This is an internal header file, included by other library headers.
 * Do not attempt to use it directly. @headername{algorithm}
 */

#ifndef _STL_ALGOBASE_H
#define _STL_ALGOBASE_H 1

#include <bits/c++config.h>
#include <bits/functexcept.h>
#include <bits/cpp_type_traits.h>
#include <ext/type_traits.h>
#include <ext/numeric_traits.h>
#include <bits/stl_pair.h>
#include <bits/stl_iterator_base_types.h>
#include <bits/stl_iterator_base_funcs.h>
#include <bits/stl_iterator.h>
#include <bits/concept_check.h>
#include <debug/debug.h>
#include <bits/move.h> // For std::swap and _GLIBCXX_MOVE
#include <bits/predefined_ops.h>

namespace std _GLIBCXX_VISIBILITY(default)
{
_GLIBCXX_BEGIN_NAMESPACE_VERSION

#if __cplusplus < 201103L
 // See http://gcc.gnu.org/ml/libstdc++/2004-08/msg00167.html: in a
 // nutshell, we are partially implementing the resolution of DR 187,
 // when it's safe, i.e., the value_types are equal.
 template<bool _BoolType>
  struct __iter_swap
  {
   template<typename _ForwardIterator1, typename _ForwardIterator2>
    static void
    iter_swap(_ForwardIterator1 __a, _ForwardIterator2 __b)
    {
     typedef typename iterator_traits<_ForwardIterator1>::value_type
      _ValueType1;
     _ValueType1 __tmp = _GLIBCXX_MOVE(*__a);
     *__a = _GLIBCXX_MOVE(*__b);
     *__b = _GLIBCXX_MOVE(__tmp);
	}
  };

 template<>
  struct __iter_swap<true>
  {
   template<typename _ForwardIterator1, typename _ForwardIterator2>
    static void 
    iter_swap(_ForwardIterator1 __a, _ForwardIterator2 __b)
    {
     swap(*__a, *__b);
    }
  };
#endif

 /**
  * @brief Swaps the contents of two iterators.
  * @ingroup mutating_algorithms
  * @param __a An iterator.
  * @param __b Another iterator.
  * @return  Nothing.
  *
  * This function swaps the values pointed to by two iterators, not the
  * iterators themselves.
 */
 template<typename _ForwardIterator1, typename _ForwardIterator2>
  inline void
  iter_swap(_ForwardIterator1 __a, _ForwardIterator2 __b)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_Mutable_ForwardIteratorConcept<
				 _ForwardIterator1>)
   __glibcxx_function_requires(_Mutable_ForwardIteratorConcept<
				 _ForwardIterator2>)

#if __cplusplus < 201103L
   typedef typename iterator_traits<_ForwardIterator1>::value_type
	_ValueType1;
   typedef typename iterator_traits<_ForwardIterator2>::value_type
	_ValueType2;

   __glibcxx_function_requires(_ConvertibleConcept<_ValueType1,
				 _ValueType2>)
   __glibcxx_function_requires(_ConvertibleConcept<_ValueType2,
				 _ValueType1>)

   typedef typename iterator_traits<_ForwardIterator1>::reference
	_ReferenceType1;
   typedef typename iterator_traits<_ForwardIterator2>::reference
	_ReferenceType2;
   std::__iter_swap<__are_same<_ValueType1, _ValueType2>::__value
	&& __are_same<_ValueType1&, _ReferenceType1>::__value
	&& __are_same<_ValueType2&, _ReferenceType2>::__value>::
	iter_swap(__a, __b);
#else
   swap(*__a, *__b);
#endif
  }

 /**
  * @brief Swap the elements of two sequences.
  * @ingroup mutating_algorithms
  * @param __first1 A forward iterator.
  * @param __last1  A forward iterator.
  * @param __first2 A forward iterator.
  * @return  An iterator equal to @p first2+(last1-first1).
  *
  * Swaps each element in the range @p [first1,last1) with the
  * corresponding element in the range @p [first2,(last1-first1)).
  * The ranges must not overlap.
 */
 template<typename _ForwardIterator1, typename _ForwardIterator2>
  _ForwardIterator2
  swap_ranges(_ForwardIterator1 __first1, _ForwardIterator1 __last1,
		_ForwardIterator2 __first2)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_Mutable_ForwardIteratorConcept<
				 _ForwardIterator1>)
   __glibcxx_function_requires(_Mutable_ForwardIteratorConcept<
				 _ForwardIterator2>)
   __glibcxx_requires_valid_range(__first1, __last1);

   for (; __first1 != __last1; ++__first1, ++__first2)
	std::iter_swap(__first1, __first2);
   return __first2;
  }

 /**
  * @brief This does what you think it does.
  * @ingroup sorting_algorithms
  * @param __a A thing of arbitrary type.
  * @param __b Another thing of arbitrary type.
  * @return  The lesser of the parameters.
  *
  * This is the simple classic generic implementation. It will work on
  * temporary expressions, since they are only evaluated once, unlike a
  * preprocessor macro.
 */
 template<typename _Tp>
  inline const _Tp&
  min(const _Tp& __a, const _Tp& __b)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_LessThanComparableConcept<_Tp>)
   //return __b < __a ? __b : __a;
   if (__b < __a)
	return __b;
   return __a;
  }

 /**
  * @brief This does what you think it does.
  * @ingroup sorting_algorithms
  * @param __a A thing of arbitrary type.
  * @param __b Another thing of arbitrary type.
  * @return  The greater of the parameters.
  *
  * This is the simple classic generic implementation. It will work on
  * temporary expressions, since they are only evaluated once, unlike a
  * preprocessor macro.
 */
 template<typename _Tp>
  inline const _Tp&
  max(const _Tp& __a, const _Tp& __b)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_LessThanComparableConcept<_Tp>)
   //return __a < __b ? __b : __a;
   if (__a < __b)
	return __b;
   return __a;
  }

 /**
  * @brief This does what you think it does.
  * @ingroup sorting_algorithms
  * @param __a A thing of arbitrary type.
  * @param __b Another thing of arbitrary type.
  * @param __comp A @link comparison_functors comparison functor@endlink.
  * @return  The lesser of the parameters.
  *
  * This will work on temporary expressions, since they are only evaluated
  * once, unlike a preprocessor macro.
 */
 template<typename _Tp, typename _Compare>
  inline const _Tp&
  min(const _Tp& __a, const _Tp& __b, _Compare __comp)
  {
   //return __comp(__b, __a) ? __b : __a;
   if (__comp(__b, __a))
	return __b;
   return __a;
  }

 /**
  * @brief This does what you think it does.
  * @ingroup sorting_algorithms
  * @param __a A thing of arbitrary type.
  * @param __b Another thing of arbitrary type.
  * @param __comp A @link comparison_functors comparison functor@endlink.
  * @return  The greater of the parameters.
  *
  * This will work on temporary expressions, since they are only evaluated
  * once, unlike a preprocessor macro.
 */
 template<typename _Tp, typename _Compare>
  inline const _Tp&
  max(const _Tp& __a, const _Tp& __b, _Compare __comp)
  {
   //return __comp(__a, __b) ? __b : __a;
   if (__comp(__a, __b))
	return __b;
   return __a;
  }

 // If _Iterator is a __normal_iterator return its base (a plain pointer,
 // normally) otherwise return it untouched. See copy, fill, ... 
 template<typename _Iterator>
  struct _Niter_base
  : _Iter_base<_Iterator, __is_normal_iterator<_Iterator>::__value>
  { };

 template<typename _Iterator>
  inline typename _Niter_base<_Iterator>::iterator_type
  __niter_base(_Iterator __it)
  { return std::_Niter_base<_Iterator>::_S_base(__it); }

 // Likewise, for move_iterator.
 template<typename _Iterator>
  struct _Miter_base
  : _Iter_base<_Iterator, __is_move_iterator<_Iterator>::__value>
  { };

 template<typename _Iterator>
  inline typename _Miter_base<_Iterator>::iterator_type
  __miter_base(_Iterator __it)
  { return std::_Miter_base<_Iterator>::_S_base(__it); }

 // All of these auxiliary structs serve two purposes. (1) Replace
 // calls to copy with memmove whenever possible. (Memmove, not memcpy,
 // because the input and output ranges are permitted to overlap.)
 // (2) If we're using random access iterators, then write the loop as
 // a for loop with an explicit count.

 template<bool, bool, typename>
  struct __copy_move
  {
   template<typename _II, typename _OI>
    static _OI
    __copy_m(_II __first, _II __last, _OI __result)
    {
	 for (; __first != __last; ++__result, ++__first)
	  *__result = *__first;
	 return __result;
	}
  };

#if __cplusplus >= 201103L
 template<typename _Category>
  struct __copy_move<true, false, _Category>
  {
   template<typename _II, typename _OI>
    static _OI
    __copy_m(_II __first, _II __last, _OI __result)
    {
	 for (; __first != __last; ++__result, ++__first)
	  *__result = std::move(*__first);
	 return __result;
	}
  };
#endif

 template<>
  struct __copy_move<false, false, random_access_iterator_tag>
  {
   template<typename _II, typename _OI>
    static _OI
    __copy_m(_II __first, _II __last, _OI __result)
    { 
	 typedef typename iterator_traits<_II>::difference_type _Distance;
	 for(_Distance __n = __last - __first; __n > 0; --__n)
	  {
	   *__result = *__first;
	   ++__first;
	   ++__result;
	  }
	 return __result;
	}
  };

#if __cplusplus >= 201103L
 template<>
  struct __copy_move<true, false, random_access_iterator_tag>
  {
   template<typename _II, typename _OI>
    static _OI
    __copy_m(_II __first, _II __last, _OI __result)
    { 
	 typedef typename iterator_traits<_II>::difference_type _Distance;
	 for(_Distance __n = __last - __first; __n > 0; --__n)
	  {
	   *__result = std::move(*__first);
	   ++__first;
	   ++__result;
	  }
	 return __result;
	}
  };
#endif

 template<bool _IsMove>
  struct __copy_move<_IsMove, true, random_access_iterator_tag>
  {
   template<typename _Tp>
    static _Tp*
    __copy_m(const _Tp* __first, const _Tp* __last, _Tp* __result)
    {
#if __cplusplus >= 201103L
	 // trivial types can have deleted assignment
	 static_assert( is_copy_assignable<_Tp>::value,
	         "type is not assignable" );
#endif
	 const ptrdiff_t _Num = __last - __first;
	 if (_Num)
	  __builtin_memmove(__result, __first, sizeof(_Tp) * _Num);
	 return __result + _Num;
	}
  };

 template<bool _IsMove, typename _II, typename _OI>
  inline _OI
  __copy_move_a(_II __first, _II __last, _OI __result)
  {
   typedef typename iterator_traits<_II>::value_type _ValueTypeI;
   typedef typename iterator_traits<_OI>::value_type _ValueTypeO;
   typedef typename iterator_traits<_II>::iterator_category _Category;
   const bool __simple = (__is_trivial(_ValueTypeI)
	           && __is_pointer<_II>::__value
	           && __is_pointer<_OI>::__value
			   && __are_same<_ValueTypeI, _ValueTypeO>::__value);

   return std::__copy_move<_IsMove, __simple,
	           _Category>::__copy_m(__first, __last, __result);
  }

 // Helpers for streambuf iterators (either istream or ostream).
 // NB: avoid including <iosfwd>, relatively large.
 template<typename _CharT>
  struct char_traits;

 template<typename _CharT, typename _Traits>
  class istreambuf_iterator;

 template<typename _CharT, typename _Traits>
  class ostreambuf_iterator;

 template<bool _IsMove, typename _CharT>
  typename __gnu_cxx::__enable_if<__is_char<_CharT>::__value, 
	   ostreambuf_iterator<_CharT, char_traits<_CharT> > >::__type
  __copy_move_a2(_CharT*, _CharT*,
		  ostreambuf_iterator<_CharT, char_traits<_CharT> >);

 template<bool _IsMove, typename _CharT>
  typename __gnu_cxx::__enable_if<__is_char<_CharT>::__value, 
	   ostreambuf_iterator<_CharT, char_traits<_CharT> > >::__type
  __copy_move_a2(const _CharT*, const _CharT*,
		  ostreambuf_iterator<_CharT, char_traits<_CharT> >);

 template<bool _IsMove, typename _CharT>
  typename __gnu_cxx::__enable_if<__is_char<_CharT>::__value,
				  _CharT*>::__type
  __copy_move_a2(istreambuf_iterator<_CharT, char_traits<_CharT> >,
		  istreambuf_iterator<_CharT, char_traits<_CharT> >, _CharT*);

 template<bool _IsMove, typename _II, typename _OI>
  inline _OI
  __copy_move_a2(_II __first, _II __last, _OI __result)
  {
   return _OI(std::__copy_move_a<_IsMove>(std::__niter_base(__first),
					   std::__niter_base(__last),
					   std::__niter_base(__result)));
  }

 /**
  * @brief Copies the range [first,last) into result.
  * @ingroup mutating_algorithms
  * @param __first An input iterator.
  * @param __last  An input iterator.
  * @param __result An output iterator.
  * @return  result + (first - last)
  *
  * This inline function will boil down to a call to @c memmove whenever
  * possible. Failing that, if random access iterators are passed, then the
  * loop count will be known (and therefore a candidate for compiler
  * optimizations such as unrolling). Result may not be contained within
  * [first,last); the copy_backward function should be used instead.
  *
  * Note that the end of the output range is permitted to be contained
  * within [first,last).
 */
 template<typename _II, typename _OI>
  inline _OI
  copy(_II __first, _II __last, _OI __result)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_II>)
   __glibcxx_function_requires(_OutputIteratorConcept<_OI,
	  typename iterator_traits<_II>::value_type>)
   __glibcxx_requires_valid_range(__first, __last);

   return (std::__copy_move_a2<__is_move_iterator<_II>::__value>
	   (std::__miter_base(__first), std::__miter_base(__last),
	    __result));
  }

#if __cplusplus >= 201103L
 /**
  * @brief Moves the range [first,last) into result.
  * @ingroup mutating_algorithms
  * @param __first An input iterator.
  * @param __last  An input iterator.
  * @param __result An output iterator.
  * @return  result + (first - last)
  *
  * This inline function will boil down to a call to @c memmove whenever
  * possible. Failing that, if random access iterators are passed, then the
  * loop count will be known (and therefore a candidate for compiler
  * optimizations such as unrolling). Result may not be contained within
  * [first,last); the move_backward function should be used instead.
  *
  * Note that the end of the output range is permitted to be contained
  * within [first,last).
 */
 template<typename _II, typename _OI>
  inline _OI
  move(_II __first, _II __last, _OI __result)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_II>)
   __glibcxx_function_requires(_OutputIteratorConcept<_OI,
	  typename iterator_traits<_II>::value_type>)
   __glibcxx_requires_valid_range(__first, __last);

   return std::__copy_move_a2<true>(std::__miter_base(__first),
				    std::__miter_base(__last), __result);
  }

#define _GLIBCXX_MOVE3(_Tp, _Up, _Vp) std::move(_Tp, _Up, _Vp)
#else
#define _GLIBCXX_MOVE3(_Tp, _Up, _Vp) std::copy(_Tp, _Up, _Vp)
#endif

 template<bool, bool, typename>
  struct __copy_move_backward
  {
   template<typename _BI1, typename _BI2>
    static _BI2
    __copy_move_b(_BI1 __first, _BI1 __last, _BI2 __result)
    {
	 while (__first != __last)
	  *--__result = *--__last;
	 return __result;
	}
  };

#if __cplusplus >= 201103L
 template<typename _Category>
  struct __copy_move_backward<true, false, _Category>
  {
   template<typename _BI1, typename _BI2>
    static _BI2
    __copy_move_b(_BI1 __first, _BI1 __last, _BI2 __result)
    {
	 while (__first != __last)
	  *--__result = std::move(*--__last);
	 return __result;
	}
  };
#endif

 template<>
  struct __copy_move_backward<false, false, random_access_iterator_tag>
  {
   template<typename _BI1, typename _BI2>
    static _BI2
    __copy_move_b(_BI1 __first, _BI1 __last, _BI2 __result)
    {
	 typename iterator_traits<_BI1>::difference_type __n;
	 for (__n = __last - __first; __n > 0; --__n)
	  *--__result = *--__last;
	 return __result;
	}
  };

#if __cplusplus >= 201103L
 template<>
  struct __copy_move_backward<true, false, random_access_iterator_tag>
  {
   template<typename _BI1, typename _BI2>
    static _BI2
    __copy_move_b(_BI1 __first, _BI1 __last, _BI2 __result)
    {
	 typename iterator_traits<_BI1>::difference_type __n;
	 for (__n = __last - __first; __n > 0; --__n)
	  *--__result = std::move(*--__last);
	 return __result;
	}
  };
#endif

 template<bool _IsMove>
  struct __copy_move_backward<_IsMove, true, random_access_iterator_tag>
  {
   template<typename _Tp>
    static _Tp*
    __copy_move_b(const _Tp* __first, const _Tp* __last, _Tp* __result)
    {
#if __cplusplus >= 201103L
	 // trivial types can have deleted assignment
	 static_assert( is_copy_assignable<_Tp>::value,
	         "type is not assignable" );
#endif
	 const ptrdiff_t _Num = __last - __first;
	 if (_Num)
	  __builtin_memmove(__result - _Num, __first, sizeof(_Tp) * _Num);
	 return __result - _Num;
	}
  };

 template<bool _IsMove, typename _BI1, typename _BI2>
  inline _BI2
  __copy_move_backward_a(_BI1 __first, _BI1 __last, _BI2 __result)
  {
   typedef typename iterator_traits<_BI1>::value_type _ValueType1;
   typedef typename iterator_traits<_BI2>::value_type _ValueType2;
   typedef typename iterator_traits<_BI1>::iterator_category _Category;
   const bool __simple = (__is_trivial(_ValueType1)
	           && __is_pointer<_BI1>::__value
	           && __is_pointer<_BI2>::__value
			   && __are_same<_ValueType1, _ValueType2>::__value);

   return std::__copy_move_backward<_IsMove, __simple,
	                _Category>::__copy_move_b(__first,
								 __last,
								 __result);
  }

 template<bool _IsMove, typename _BI1, typename _BI2>
  inline _BI2
  __copy_move_backward_a2(_BI1 __first, _BI1 __last, _BI2 __result)
  {
   return _BI2(std::__copy_move_backward_a<_IsMove>
		 (std::__niter_base(__first), std::__niter_base(__last),
		  std::__niter_base(__result)));
  }

 /**
  * @brief Copies the range [first,last) into result.
  * @ingroup mutating_algorithms
  * @param __first A bidirectional iterator.
  * @param __last  A bidirectional iterator.
  * @param __result A bidirectional iterator.
  * @return  result - (first - last)
  *
  * The function has the same effect as copy, but starts at the end of the
  * range and works its way to the start, returning the start of the result.
  * This inline function will boil down to a call to @c memmove whenever
  * possible. Failing that, if random access iterators are passed, then the
  * loop count will be known (and therefore a candidate for compiler
  * optimizations such as unrolling).
  *
  * Result may not be in the range (first,last]. Use copy instead. Note
  * that the start of the output range may overlap [first,last).
 */
 template<typename _BI1, typename _BI2>
  inline _BI2
  copy_backward(_BI1 __first, _BI1 __last, _BI2 __result)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_BidirectionalIteratorConcept<_BI1>)
   __glibcxx_function_requires(_Mutable_BidirectionalIteratorConcept<_BI2>)
   __glibcxx_function_requires(_ConvertibleConcept<
	  typename iterator_traits<_BI1>::value_type,
	  typename iterator_traits<_BI2>::value_type>)
   __glibcxx_requires_valid_range(__first, __last);

   return (std::__copy_move_backward_a2<__is_move_iterator<_BI1>::__value>
	   (std::__miter_base(__first), std::__miter_base(__last),
	    __result));
  }

#if __cplusplus >= 201103L
 /**
  * @brief Moves the range [first,last) into result.
  * @ingroup mutating_algorithms
  * @param __first A bidirectional iterator.
  * @param __last  A bidirectional iterator.
  * @param __result A bidirectional iterator.
  * @return  result - (first - last)
  *
  * The function has the same effect as move, but starts at the end of the
  * range and works its way to the start, returning the start of the result.
  * This inline function will boil down to a call to @c memmove whenever
  * possible. Failing that, if random access iterators are passed, then the
  * loop count will be known (and therefore a candidate for compiler
  * optimizations such as unrolling).
  *
  * Result may not be in the range (first,last]. Use move instead. Note
  * that the start of the output range may overlap [first,last).
 */
 template<typename _BI1, typename _BI2>
  inline _BI2
  move_backward(_BI1 __first, _BI1 __last, _BI2 __result)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_BidirectionalIteratorConcept<_BI1>)
   __glibcxx_function_requires(_Mutable_BidirectionalIteratorConcept<_BI2>)
   __glibcxx_function_requires(_ConvertibleConcept<
	  typename iterator_traits<_BI1>::value_type,
	  typename iterator_traits<_BI2>::value_type>)
   __glibcxx_requires_valid_range(__first, __last);

   return std::__copy_move_backward_a2<true>(std::__miter_base(__first),
						std::__miter_base(__last),
						__result);
  }

#define _GLIBCXX_MOVE_BACKWARD3(_Tp, _Up, _Vp) std::move_backward(_Tp, _Up, _Vp)
#else
#define _GLIBCXX_MOVE_BACKWARD3(_Tp, _Up, _Vp) std::copy_backward(_Tp, _Up, _Vp)
#endif

 template<typename _ForwardIterator, typename _Tp>
  inline typename
  __gnu_cxx::__enable_if<!__is_scalar<_Tp>::__value, void>::__type
  __fill_a(_ForwardIterator __first, _ForwardIterator __last,
 	   const _Tp& __value)
  {
   for (; __first != __last; ++__first)
	*__first = __value;
  }
  
 template<typename _ForwardIterator, typename _Tp>
  inline typename
  __gnu_cxx::__enable_if<__is_scalar<_Tp>::__value, void>::__type
  __fill_a(_ForwardIterator __first, _ForwardIterator __last,
	   const _Tp& __value)
  {
   const _Tp __tmp = __value;
   for (; __first != __last; ++__first)
	*__first = __tmp;
  }

 // Specialization: for char types we can use memset.
 template<typename _Tp>
  inline typename
  __gnu_cxx::__enable_if<__is_byte<_Tp>::__value, void>::__type
  __fill_a(_Tp* __first, _Tp* __last, const _Tp& __c)
  {
   const _Tp __tmp = __c;
   __builtin_memset(__first, static_cast<unsigned char>(__tmp),
		    __last - __first);
  }

 /**
  * @brief Fills the range [first,last) with copies of value.
  * @ingroup mutating_algorithms
  * @param __first A forward iterator.
  * @param __last  A forward iterator.
  * @param __value A reference-to-const of arbitrary type.
  * @return  Nothing.
  *
  * This function fills a range with copies of the same value. For char
  * types filling contiguous areas of memory, this becomes an inline call
  * to @c memset or @c wmemset.
 */
 template<typename _ForwardIterator, typename _Tp>
  inline void
  fill(_ForwardIterator __first, _ForwardIterator __last, const _Tp& __value)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_Mutable_ForwardIteratorConcept<
				 _ForwardIterator>)
   __glibcxx_requires_valid_range(__first, __last);

   std::__fill_a(std::__niter_base(__first), std::__niter_base(__last),
		  __value);
  }

 template<typename _OutputIterator, typename _Size, typename _Tp>
  inline typename
  __gnu_cxx::__enable_if<!__is_scalar<_Tp>::__value, _OutputIterator>::__type
  __fill_n_a(_OutputIterator __first, _Size __n, const _Tp& __value)
  {
   for (__decltype(__n + 0) __niter = __n;
	  __niter > 0; --__niter, ++__first)
	*__first = __value;
   return __first;
  }

 template<typename _OutputIterator, typename _Size, typename _Tp>
  inline typename
  __gnu_cxx::__enable_if<__is_scalar<_Tp>::__value, _OutputIterator>::__type
  __fill_n_a(_OutputIterator __first, _Size __n, const _Tp& __value)
  {
   const _Tp __tmp = __value;
   for (__decltype(__n + 0) __niter = __n;
	  __niter > 0; --__niter, ++__first)
	*__first = __tmp;
   return __first;
  }

 template<typename _Size, typename _Tp>
  inline typename
  __gnu_cxx::__enable_if<__is_byte<_Tp>::__value, _Tp*>::__type
  __fill_n_a(_Tp* __first, _Size __n, const _Tp& __c)
  {
   std::__fill_a(__first, __first + __n, __c);
   return __first + __n;
  }

 /**
  * @brief Fills the range [first,first+n) with copies of value.
  * @ingroup mutating_algorithms
  * @param __first An output iterator.
  * @param __n   The count of copies to perform.
  * @param __value A reference-to-const of arbitrary type.
  * @return  The iterator at first+n.
  *
  * This function fills a range with copies of the same value. For char
  * types filling contiguous areas of memory, this becomes an inline call
  * to @c memset or @ wmemset.
  *
  * _GLIBCXX_RESOLVE_LIB_DEFECTS
  * DR 865. More algorithms that throw away information
 */
 template<typename _OI, typename _Size, typename _Tp>
  inline _OI
  fill_n(_OI __first, _Size __n, const _Tp& __value)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_OutputIteratorConcept<_OI, _Tp>)

   return _OI(std::__fill_n_a(std::__niter_base(__first), __n, __value));
  }

 template<bool _BoolType>
  struct __equal
  {
   template<typename _II1, typename _II2>
    static bool
    equal(_II1 __first1, _II1 __last1, _II2 __first2)
    {
	 for (; __first1 != __last1; ++__first1, ++__first2)
	  if (!(*__first1 == *__first2))
	   return false;
	 return true;
	}
  };

 template<>
  struct __equal<true>
  {
   template<typename _Tp>
    static bool
    equal(const _Tp* __first1, const _Tp* __last1, const _Tp* __first2)
    {
	 return !__builtin_memcmp(__first1, __first2, sizeof(_Tp)
				  * (__last1 - __first1));
	}
  };

 template<typename _II1, typename _II2>
  inline bool
  __equal_aux(_II1 __first1, _II1 __last1, _II2 __first2)
  {
   typedef typename iterator_traits<_II1>::value_type _ValueType1;
   typedef typename iterator_traits<_II2>::value_type _ValueType2;
   const bool __simple = ((__is_integer<_ValueType1>::__value
			   || __is_pointer<_ValueType1>::__value)
	           && __is_pointer<_II1>::__value
	           && __is_pointer<_II2>::__value
			   && __are_same<_ValueType1, _ValueType2>::__value);

   return std::__equal<__simple>::equal(__first1, __last1, __first2);
  }

 template<typename, typename>
  struct __lc_rai
  {
   template<typename _II1, typename _II2>
    static _II1
    __newlast1(_II1, _II1 __last1, _II2, _II2)
    { return __last1; }

   template<typename _II>
    static bool
    __cnd2(_II __first, _II __last)
    { return __first != __last; }
  };

 template<>
  struct __lc_rai<random_access_iterator_tag, random_access_iterator_tag>
  {
   template<typename _RAI1, typename _RAI2>
    static _RAI1
    __newlast1(_RAI1 __first1, _RAI1 __last1,
		  _RAI2 __first2, _RAI2 __last2)
    {
	 const typename iterator_traits<_RAI1>::difference_type
	  __diff1 = __last1 - __first1;
	 const typename iterator_traits<_RAI2>::difference_type
	  __diff2 = __last2 - __first2;
	 return __diff2 < __diff1 ? __first1 + __diff2 : __last1;
	}

   template<typename _RAI>
    static bool
    __cnd2(_RAI, _RAI)
    { return true; }
  };

 template<typename _II1, typename _II2, typename _Compare>
  bool
  __lexicographical_compare_impl(_II1 __first1, _II1 __last1,
				  _II2 __first2, _II2 __last2,
				  _Compare __comp)
  {
   typedef typename iterator_traits<_II1>::iterator_category _Category1;
   typedef typename iterator_traits<_II2>::iterator_category _Category2;
   typedef std::__lc_rai<_Category1, _Category2> __rai_type;

   __last1 = __rai_type::__newlast1(__first1, __last1, __first2, __last2);
   for (; __first1 != __last1 && __rai_type::__cnd2(__first2, __last2);
	  ++__first1, ++__first2)
	{
	 if (__comp(__first1, __first2))
	  return true;
	 if (__comp(__first2, __first1))
	  return false;
	}
   return __first1 == __last1 && __first2 != __last2;
  }

 template<bool _BoolType>
  struct __lexicographical_compare
  {
   template<typename _II1, typename _II2>
    static bool __lc(_II1, _II1, _II2, _II2);
  };

 template<bool _BoolType>
  template<typename _II1, typename _II2>
   bool
   __lexicographical_compare<_BoolType>::
   __lc(_II1 __first1, _II1 __last1, _II2 __first2, _II2 __last2)
   {
	return std::__lexicographical_compare_impl(__first1, __last1,
						  __first2, __last2,
					__gnu_cxx::__ops::__iter_less_iter());
   }

 template<>
  struct __lexicographical_compare<true>
  {
   template<typename _Tp, typename _Up>
    static bool
    __lc(const _Tp* __first1, const _Tp* __last1,
	   const _Up* __first2, const _Up* __last2)
	{
	 const size_t __len1 = __last1 - __first1;
	 const size_t __len2 = __last2 - __first2;
	 const int __result = __builtin_memcmp(__first1, __first2,
						std::min(__len1, __len2));
	 return __result != 0 ? __result < 0 : __len1 < __len2;
	}
  };

 template<typename _II1, typename _II2>
  inline bool
  __lexicographical_compare_aux(_II1 __first1, _II1 __last1,
				 _II2 __first2, _II2 __last2)
  {
   typedef typename iterator_traits<_II1>::value_type _ValueType1;
   typedef typename iterator_traits<_II2>::value_type _ValueType2;
   const bool __simple =
	(__is_byte<_ValueType1>::__value && __is_byte<_ValueType2>::__value
	 && !__gnu_cxx::__numeric_traits<_ValueType1>::__is_signed
	 && !__gnu_cxx::__numeric_traits<_ValueType2>::__is_signed
	 && __is_pointer<_II1>::__value
	 && __is_pointer<_II2>::__value);

   return std::__lexicographical_compare<__simple>::__lc(__first1, __last1,
							  __first2, __last2);
  }

 template<typename _ForwardIterator, typename _Tp, typename _Compare>
  _ForwardIterator
  __lower_bound(_ForwardIterator __first, _ForwardIterator __last,
		 const _Tp& __val, _Compare __comp)
  {
   typedef typename iterator_traits<_ForwardIterator>::difference_type
	_DistanceType;

   _DistanceType __len = std::distance(__first, __last);

   while (__len > 0)
	{
	 _DistanceType __half = __len >> 1;
	 _ForwardIterator __middle = __first;
	 std::advance(__middle, __half);
	 if (__comp(__middle, __val))
	  {
	   __first = __middle;
	   ++__first;
	   __len = __len - __half - 1;
	  }
	 else
	  __len = __half;
	}
   return __first;
  }

 /**
  * @brief Finds the first position in which @a val could be inserted
  *     without changing the ordering.
  * @param __first  An iterator.
  * @param __last  Another iterator.
  * @param __val   The search term.
  * @return     An iterator pointing to the first element <em>not less
  *         than</em> @a val, or end() if every element is less than 
  *         @a val.
  * @ingroup binary_search_algorithms
 */
 template<typename _ForwardIterator, typename _Tp>
  inline _ForwardIterator
  lower_bound(_ForwardIterator __first, _ForwardIterator __last,
		const _Tp& __val)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_ForwardIteratorConcept<_ForwardIterator>)
   __glibcxx_function_requires(_LessThanOpConcept<
	  typename iterator_traits<_ForwardIterator>::value_type, _Tp>)
   __glibcxx_requires_partitioned_lower(__first, __last, __val);

   return std::__lower_bound(__first, __last, __val,
				__gnu_cxx::__ops::__iter_less_val());
  }

 /// This is a helper function for the sort routines and for random.tcc.
 // Precondition: __n > 0.
 inline _GLIBCXX_CONSTEXPR int
 __lg(int __n)
 { return sizeof(int) * __CHAR_BIT__ - 1 - __builtin_clz(__n); }

 inline _GLIBCXX_CONSTEXPR unsigned
 __lg(unsigned __n)
 { return sizeof(int) * __CHAR_BIT__ - 1 - __builtin_clz(__n); }

 inline _GLIBCXX_CONSTEXPR long
 __lg(long __n)
 { return sizeof(long) * __CHAR_BIT__ - 1 - __builtin_clzl(__n); }

 inline _GLIBCXX_CONSTEXPR unsigned long
 __lg(unsigned long __n)
 { return sizeof(long) * __CHAR_BIT__ - 1 - __builtin_clzl(__n); }

 inline _GLIBCXX_CONSTEXPR long long
 __lg(long long __n)
 { return sizeof(long long) * __CHAR_BIT__ - 1 - __builtin_clzll(__n); }

 inline _GLIBCXX_CONSTEXPR unsigned long long
 __lg(unsigned long long __n)
 { return sizeof(long long) * __CHAR_BIT__ - 1 - __builtin_clzll(__n); }

_GLIBCXX_END_NAMESPACE_VERSION

_GLIBCXX_BEGIN_NAMESPACE_ALGO

 /**
  * @brief Tests a range for element-wise equality.
  * @ingroup non_mutating_algorithms
  * @param __first1 An input iterator.
  * @param __last1  An input iterator.
  * @param __first2 An input iterator.
  * @return  A boolean true or false.
  *
  * This compares the elements of two ranges using @c == and returns true or
  * false depending on whether all of the corresponding elements of the
  * ranges are equal.
 */
 template<typename _II1, typename _II2>
  inline bool
  equal(_II1 __first1, _II1 __last1, _II2 __first2)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_II1>)
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_II2>)
   __glibcxx_function_requires(_EqualOpConcept<
	  typename iterator_traits<_II1>::value_type,
	  typename iterator_traits<_II2>::value_type>)
   __glibcxx_requires_valid_range(__first1, __last1);

   return std::__equal_aux(std::__niter_base(__first1),
			   std::__niter_base(__last1),
			   std::__niter_base(__first2));
  }

 /**
  * @brief Tests a range for element-wise equality.
  * @ingroup non_mutating_algorithms
  * @param __first1 An input iterator.
  * @param __last1  An input iterator.
  * @param __first2 An input iterator.
  * @param __binary_pred A binary predicate @link functors
  *         functor@endlink.
  * @return     A boolean true or false.
  *
  * This compares the elements of two ranges using the binary_pred
  * parameter, and returns true or
  * false depending on whether all of the corresponding elements of the
  * ranges are equal.
 */
 template<typename _IIter1, typename _IIter2, typename _BinaryPredicate>
  inline bool
  equal(_IIter1 __first1, _IIter1 __last1,
	 _IIter2 __first2, _BinaryPredicate __binary_pred)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_IIter1>)
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_IIter2>)
   __glibcxx_requires_valid_range(__first1, __last1);

   for (; __first1 != __last1; ++__first1, ++__first2)
	if (!bool(__binary_pred(*__first1, *__first2)))
	 return false;
   return true;
  }

#if __cplusplus > 201103L

#define __cpp_lib_robust_nonmodifying_seq_ops 201304

 /**
  * @brief Tests a range for element-wise equality.
  * @ingroup non_mutating_algorithms
  * @param __first1 An input iterator.
  * @param __last1  An input iterator.
  * @param __first2 An input iterator.
  * @param __last2  An input iterator.
  * @return  A boolean true or false.
  *
  * This compares the elements of two ranges using @c == and returns true or
  * false depending on whether all of the corresponding elements of the
  * ranges are equal.
 */
 template<typename _II1, typename _II2>
  inline bool
  equal(_II1 __first1, _II1 __last1, _II2 __first2, _II2 __last2)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_II1>)
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_II2>)
   __glibcxx_function_requires(_EqualOpConcept<
	  typename iterator_traits<_II1>::value_type,
	  typename iterator_traits<_II2>::value_type>)
   __glibcxx_requires_valid_range(__first1, __last1);
   __glibcxx_requires_valid_range(__first2, __last2);

   using _RATag = random_access_iterator_tag;
   using _Cat1 = typename iterator_traits<_II1>::iterator_category;
   using _Cat2 = typename iterator_traits<_II2>::iterator_category;
   using _RAIters = __and_<is_same<_Cat1, _RATag>, is_same<_Cat2, _RATag>>;
   if (_RAIters())
	{
	 auto __d1 = std::distance(__first1, __last1);
	 auto __d2 = std::distance(__first2, __last2);
	 if (__d1 != __d2)
	  return false;
	 return _GLIBCXX_STD_A::equal(__first1, __last1, __first2);
	}

   for (; __first1 != __last1 && __first2 != __last2; ++__first1, ++__first2)
	if (!(*__first1 == *__first2))
	 return false;
   return __first1 == __last1 && __first2 == __last2;
  }

 /**
  * @brief Tests a range for element-wise equality.
  * @ingroup non_mutating_algorithms
  * @param __first1 An input iterator.
  * @param __last1  An input iterator.
  * @param __first2 An input iterator.
  * @param __last2  An input iterator.
  * @param __binary_pred A binary predicate @link functors
  *         functor@endlink.
  * @return     A boolean true or false.
  *
  * This compares the elements of two ranges using the binary_pred
  * parameter, and returns true or
  * false depending on whether all of the corresponding elements of the
  * ranges are equal.
 */
 template<typename _IIter1, typename _IIter2, typename _BinaryPredicate>
  inline bool
  equal(_IIter1 __first1, _IIter1 __last1,
	 _IIter2 __first2, _IIter2 __last2, _BinaryPredicate __binary_pred)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_IIter1>)
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_IIter2>)
   __glibcxx_requires_valid_range(__first1, __last1);
   __glibcxx_requires_valid_range(__first2, __last2);

   using _RATag = random_access_iterator_tag;
   using _Cat1 = typename iterator_traits<_IIter1>::iterator_category;
   using _Cat2 = typename iterator_traits<_IIter2>::iterator_category;
   using _RAIters = __and_<is_same<_Cat1, _RATag>, is_same<_Cat2, _RATag>>;
   if (_RAIters())
	{
	 auto __d1 = std::distance(__first1, __last1);
	 auto __d2 = std::distance(__first2, __last2);
	 if (__d1 != __d2)
	  return false;
	 return _GLIBCXX_STD_A::equal(__first1, __last1, __first2,
				    __binary_pred);
	}

   for (; __first1 != __last1 && __first2 != __last2; ++__first1, ++__first2)
	if (!bool(__binary_pred(*__first1, *__first2)))
	 return false;
   return __first1 == __last1 && __first2 == __last2;
  }
#endif

 /**
  * @brief Performs @b dictionary comparison on ranges.
  * @ingroup sorting_algorithms
  * @param __first1 An input iterator.
  * @param __last1  An input iterator.
  * @param __first2 An input iterator.
  * @param __last2  An input iterator.
  * @return  A boolean true or false.
  *
  * <em>Returns true if the sequence of elements defined by the range
  * [first1,last1) is lexicographically less than the sequence of elements
  * defined by the range [first2,last2). Returns false otherwise.</em>
  * (Quoted from [25.3.8]/1.) If the iterators are all character pointers,
  * then this is an inline call to @c memcmp.
 */
 template<typename _II1, typename _II2>
  inline bool
  lexicographical_compare(_II1 __first1, _II1 __last1,
			  _II2 __first2, _II2 __last2)
  {
#ifdef _GLIBCXX_CONCEPT_CHECKS
   // concept requirements
   typedef typename iterator_traits<_II1>::value_type _ValueType1;
   typedef typename iterator_traits<_II2>::value_type _ValueType2;
#endif
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_II1>)
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_II2>)
   __glibcxx_function_requires(_LessThanOpConcept<_ValueType1, _ValueType2>)
   __glibcxx_function_requires(_LessThanOpConcept<_ValueType2, _ValueType1>)
   __glibcxx_requires_valid_range(__first1, __last1);
   __glibcxx_requires_valid_range(__first2, __last2);

   return std::__lexicographical_compare_aux(std::__niter_base(__first1),
						std::__niter_base(__last1),
						std::__niter_base(__first2),
						std::__niter_base(__last2));
  }

 /**
  * @brief Performs @b dictionary comparison on ranges.
  * @ingroup sorting_algorithms
  * @param __first1 An input iterator.
  * @param __last1  An input iterator.
  * @param __first2 An input iterator.
  * @param __last2  An input iterator.
  * @param __comp A @link comparison_functors comparison functor@endlink.
  * @return  A boolean true or false.
  *
  * The same as the four-parameter @c lexicographical_compare, but uses the
  * comp parameter instead of @c <.
 */
 template<typename _II1, typename _II2, typename _Compare>
  inline bool
  lexicographical_compare(_II1 __first1, _II1 __last1,
			  _II2 __first2, _II2 __last2, _Compare __comp)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_II1>)
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_II2>)
   __glibcxx_requires_valid_range(__first1, __last1);
   __glibcxx_requires_valid_range(__first2, __last2);

   return std::__lexicographical_compare_impl
	(__first1, __last1, __first2, __last2,
	 __gnu_cxx::__ops::__iter_comp_iter(__comp));
  }

 template<typename _InputIterator1, typename _InputIterator2,
	  typename _BinaryPredicate>
  pair<_InputIterator1, _InputIterator2>
  __mismatch(_InputIterator1 __first1, _InputIterator1 __last1,
	    _InputIterator2 __first2, _BinaryPredicate __binary_pred)
  {
   while (__first1 != __last1 && __binary_pred(__first1, __first2))
    {
	 ++__first1;
	 ++__first2;
    }
   return pair<_InputIterator1, _InputIterator2>(__first1, __first2);
  }

 /**
  * @brief Finds the places in ranges which don't match.
  * @ingroup non_mutating_algorithms
  * @param __first1 An input iterator.
  * @param __last1  An input iterator.
  * @param __first2 An input iterator.
  * @return  A pair of iterators pointing to the first mismatch.
  *
  * This compares the elements of two ranges using @c == and returns a pair
  * of iterators. The first iterator points into the first range, the
  * second iterator points into the second range, and the elements pointed
  * to by the iterators are not equal.
 */
 template<typename _InputIterator1, typename _InputIterator2>
  inline pair<_InputIterator1, _InputIterator2>
  mismatch(_InputIterator1 __first1, _InputIterator1 __last1,
	   _InputIterator2 __first2)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_InputIterator1>)
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_InputIterator2>)
   __glibcxx_function_requires(_EqualOpConcept<
	  typename iterator_traits<_InputIterator1>::value_type,
	  typename iterator_traits<_InputIterator2>::value_type>)
   __glibcxx_requires_valid_range(__first1, __last1);

   return _GLIBCXX_STD_A::__mismatch(__first1, __last1, __first2,
			   __gnu_cxx::__ops::__iter_equal_to_iter());
  }

 /**
  * @brief Finds the places in ranges which don't match.
  * @ingroup non_mutating_algorithms
  * @param __first1 An input iterator.
  * @param __last1  An input iterator.
  * @param __first2 An input iterator.
  * @param __binary_pred A binary predicate @link functors
  *     functor@endlink.
  * @return  A pair of iterators pointing to the first mismatch.
  *
  * This compares the elements of two ranges using the binary_pred
  * parameter, and returns a pair
  * of iterators. The first iterator points into the first range, the
  * second iterator points into the second range, and the elements pointed
  * to by the iterators are not equal.
 */
 template<typename _InputIterator1, typename _InputIterator2,
	  typename _BinaryPredicate>
  inline pair<_InputIterator1, _InputIterator2>
  mismatch(_InputIterator1 __first1, _InputIterator1 __last1,
	   _InputIterator2 __first2, _BinaryPredicate __binary_pred)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_InputIterator1>)
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_InputIterator2>)
   __glibcxx_requires_valid_range(__first1, __last1);

   return _GLIBCXX_STD_A::__mismatch(__first1, __last1, __first2,
	__gnu_cxx::__ops::__iter_comp_iter(__binary_pred));
  }

#if __cplusplus > 201103L

 template<typename _InputIterator1, typename _InputIterator2,
	  typename _BinaryPredicate>
  pair<_InputIterator1, _InputIterator2>
  __mismatch(_InputIterator1 __first1, _InputIterator1 __last1,
	    _InputIterator2 __first2, _InputIterator2 __last2,
	    _BinaryPredicate __binary_pred)
  {
   while (__first1 != __last1 && __first2 != __last2
	   && __binary_pred(__first1, __first2))
    {
	 ++__first1;
	 ++__first2;
    }
   return pair<_InputIterator1, _InputIterator2>(__first1, __first2);
  }

 /**
  * @brief Finds the places in ranges which don't match.
  * @ingroup non_mutating_algorithms
  * @param __first1 An input iterator.
  * @param __last1  An input iterator.
  * @param __first2 An input iterator.
  * @param __last2  An input iterator.
  * @return  A pair of iterators pointing to the first mismatch.
  *
  * This compares the elements of two ranges using @c == and returns a pair
  * of iterators. The first iterator points into the first range, the
  * second iterator points into the second range, and the elements pointed
  * to by the iterators are not equal.
 */
 template<typename _InputIterator1, typename _InputIterator2>
  inline pair<_InputIterator1, _InputIterator2>
  mismatch(_InputIterator1 __first1, _InputIterator1 __last1,
	   _InputIterator2 __first2, _InputIterator2 __last2)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_InputIterator1>)
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_InputIterator2>)
   __glibcxx_function_requires(_EqualOpConcept<
	  typename iterator_traits<_InputIterator1>::value_type,
	  typename iterator_traits<_InputIterator2>::value_type>)
   __glibcxx_requires_valid_range(__first1, __last1);
   __glibcxx_requires_valid_range(__first2, __last2);

   return _GLIBCXX_STD_A::__mismatch(__first1, __last1, __first2, __last2,
			   __gnu_cxx::__ops::__iter_equal_to_iter());
  }

 /**
  * @brief Finds the places in ranges which don't match.
  * @ingroup non_mutating_algorithms
  * @param __first1 An input iterator.
  * @param __last1  An input iterator.
  * @param __first2 An input iterator.
  * @param __last2  An input iterator.
  * @param __binary_pred A binary predicate @link functors
  *     functor@endlink.
  * @return  A pair of iterators pointing to the first mismatch.
  *
  * This compares the elements of two ranges using the binary_pred
  * parameter, and returns a pair
  * of iterators. The first iterator points into the first range, the
  * second iterator points into the second range, and the elements pointed
  * to by the iterators are not equal.
 */
 template<typename _InputIterator1, typename _InputIterator2,
	  typename _BinaryPredicate>
  inline pair<_InputIterator1, _InputIterator2>
  mismatch(_InputIterator1 __first1, _InputIterator1 __last1,
	   _InputIterator2 __first2, _InputIterator2 __last2,
	   _BinaryPredicate __binary_pred)
  {
   // concept requirements
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_InputIterator1>)
   __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_InputIterator2>)
   __glibcxx_requires_valid_range(__first1, __last1);
   __glibcxx_requires_valid_range(__first2, __last2);

   return _GLIBCXX_STD_A::__mismatch(__first1, __last1, __first2, __last2,
			   __gnu_cxx::__ops::__iter_comp_iter(__binary_pred));
  }
#endif

_GLIBCXX_END_NAMESPACE_ALGO
} // namespace std

// NB: This file is included within many other C++ includes, as a way
// of getting the base algorithms. So, make sure that parallel bits
// come in too if requested. 
#ifdef _GLIBCXX_PARALLEL
# include <parallel/algobase.h>
#endif

#endif
PROB_cpp_UID523PID83_5f7244/main.cpp:273:17: error: expected template-name before '<' token
   : _Iter_base<_Iterator, __is_normal_iterator<_Iterator>::__value>
         ^
PROB_cpp_UID523PID83_5f7244/main.cpp:273:17: error: expected '{' before '<' token
PROB_cpp_UID523PID83_5f7244/main.cpp:284:17: error: expected template-name before '<' token
   : _Iter_base<_Iterator, __is_move_iterator<_Iterator>::__value>
         ^
PROB_cpp_UID523PID83_5f7244/main.cpp:284:17: error: expected '{' before '<' token