ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.06.2019 15:29:52

ამოცანა: პალინდრომი

მომხმარებელი: Khizanag

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა//
// Problem A.cpp
// Contests
//
// Created by Giga Khizanishvili on 4/5/19.
// Copyright © 2019 Giga Khizanishvili. All rights reserved.
//

// #include <bits/stdc++.h>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <vector>
#include <set>
#include <stack>
#include <sstream>

using namespace std;

#define ll long long
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define scanVec(vec) for(int i = 0; i < vec.size() ; i++){ cin>>vec[i]; }
#define printVec(vec) for(int i = 0; i < vec.size() ; i++){ cout<<vec[i]<<" "; }
#define printlnVec(vec) for(int i = 0; i < vec.size(); i++){ cout<<vec[i]<<endl; }

/* Constants */
const int MOD = 1e9 + 7;
const int N = 1e5 + 7;

int gcd(int a, int b){
  while(b != 0){
    int temp = b;
    b = a % b;
    a = temp;
  }
  return a;
}

bool isPalindrome(string s){
  for(int i = 0; i < s.size()/2; i++){
    if(s[i] != s[s.size()-i-1]) return false;
  }
  return true;
}

bool isPalindromeVector(vector<int> &v){
  for(int i = 0; i < v.size()/2; i++){
    if(v[i] != v[v.size()-i-1]) {
      return false;
    }
  } return true;
}

bool isPrime(ll n){
  for(int i = 2; i <= sqrt(n); i++){
    if(n % i == 0) return false;
  } return true;
}

 int main(){
  /* Read information */
   string s; cin >> s;
   string result = isPalindrome(s) ? "YES" : "NO";
   cout << result << endl;
   return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
DEED
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
READ
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
ABRACADABRA
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
ABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABAABA
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Q
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
OXO
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
RIVBIRUBVIUTBINJKDNSJNXLKWNOITJGOITOTIHVINCONOWCCFPWEJCPRIVJORIVNOGBNOTIGUBOTEUNOGNVOREIJVOREIJVOIRVORVNO
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
FF
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES