ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.06.2019 15:26:11

ამოცანა: ლუწი რიცხვის მიღება

მომხმარებელი: Khizanag

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა//
// Problem A.cpp
// Contests
//
// Created by Giga Khizanishvili on 4/5/19.
// Copyright © 2019 Giga Khizanishvili. All rights reserved.
//

// #include <bits/stdc++.h>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <vector>
#include <set>
#include <stack>
#include <sstream>

using namespace std;

#define ll long long
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define scanVec(vec) for(int i = 0; i < vec.size() ; i++){ cin>>vec[i]; }
#define printVec(vec) for(int i = 0; i < vec.size() ; i++){ cout<<vec[i]<<" "; }
#define printlnVec(vec) for(int i = 0; i < vec.size(); i++){ cout<<vec[i]<<endl; }

/* Constants */
const int MOD = 1e9 + 7;
const int N = 1e5 + 7;

int gcd(int a, int b){
  while(b != 0){
    int temp = b;
    b = a % b;
    a = temp;
  }
  return a;
}

bool isPallindrom(string s, int i, int length){
  string sub = s.substr(i, length);
  for(int ind = 0; ind < sub.size()/2; ind++){
    if(sub[ind] != sub[sub.size()-ind-1]) return false;
  }
  return true;
}

bool isPallindromVector(vector<int> &v){
  for(int i = 0; i < v.size()/2; i++){
    if(v[i] != v[v.size()-i-1]) {
      return false;
    }
  } return true;
}

bool isPrime(ll n){
  for(int i = 2; i <= sqrt(n); i++){
    if(n % i == 0) return false;
  } return true;
}

 int main(){
  /* Read information */
   string n; cin >> n;
   if(n.size() == 3){
     if(n[1] % 2 == 0) cout << "YES" << endl;
     else cout << "NO" << endl;
     return 0;
   }
   for(int i = 1; i < n.size(); i++){
     if((n[i] -'0') % 2 == 0){
       cout << "YES" << endl;
       return 0;
     }
   }
   cout << "NO" << endl;
   return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
125374
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
991739
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4264882601
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7905535
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
31977315758
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7777777777777748
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
21111111111117
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
101
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
110
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES