ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.06.2019 15:19:45

ამოცანა: მაქსიმალური ქულა

მომხმარებელი: Khizanag

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა//
// Problem A.cpp
// Contests
//
// Created by Giga Khizanishvili on 4/5/19.
// Copyright © 2019 Giga Khizanishvili. All rights reserved.
//

// #include <bits/stdc++.h>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <vector>
#include <set>
#include <stack>
#include <sstream>

using namespace std;

#define ll long long
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define scanVec(vec) for(int i = 0; i < vec.size() ; i++){ cin>>vec[i]; }
#define printVec(vec) for(int i = 0; i < vec.size() ; i++){ cout<<vec[i]<<" "; }
#define printlnVec(vec) for(int i = 0; i < vec.size(); i++){ cout<<vec[i]<<endl; }

/* Constants */
const int MOD = 1e9 + 7;
const int N = 1e5 + 7;

int gcd(int a, int b){
  while(b != 0){
    int temp = b;
    b = a % b;
    a = temp;
  }
  return a;
}

bool isPallindrom(string s, int i, int length){
  string sub = s.substr(i, length);
  for(int ind = 0; ind < sub.size()/2; ind++){
    if(sub[ind] != sub[sub.size()-ind-1]) return false;
  }
  return true;
}

bool isPallindromVector(vector<int> &v){
  for(int i = 0; i < v.size()/2; i++){
    if(v[i] != v[v.size()-i-1]) {
      return false;
    }
  } return true;
}

bool isPrime(ll n){
  for(int i = 2; i <= sqrt(n); i++){
    if(n % i == 0) return false;
  } return true;
}

 int main(){
  /* Read information */
   int n, mark;
   cin >> n;
   bool bl = false;
   for(int i = 0; i < n; i++){
     cin >> mark;
     if(mark == 30){
       bl = true;
     }
   }
   if(bl) cout << "YES" << endl;
   else cout << "NO" << endl;
   return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
24 17 26 30 19
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
14 27 26 29 19
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
17
16 26 25 29 19 5 14 27 30 30 19 25 14 23 26 29 30
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15
4 7 2 9 19 4 27 22 9 19 14 7 12 9 19
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
4 7 22 9 19 14 7 12 9 19 2 9 19 4 27 12 18 25 29 18
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
4 7 22 9 19 14 30 12 9 19 2 9 19 4 27 12 18 25 29 18
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
4 30 22 9 19 30 7 12 9 19 30 9 19 4 27 12 18 25 29 30
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
30 30 30 30
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES