ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.06.2019 15:12:48

ამოცანა: Sorta სორტირება

მომხმარებელი: Khizanag

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა//
// Problem A.cpp
// Contests
//
// Created by Giga Khizanishvili on 4/5/19.
// Copyright © 2019 Giga Khizanishvili. All rights reserved.
//

// #include <bits/stdc++.h>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <vector>
#include <set>
#include <stack>
#include <sstream>

using namespace std;

#define ll long long
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define scanVec(vec) for(int i = 0; i < vec.size() ; i++){ cin>>vec[i]; }
#define printVec(vec) for(int i = 0; i < vec.size() ; i++){ cout<<vec[i]<<" "; }
#define printlnVec(vec) for(int i = 0; i < vec.size(); i++){ cout<<vec[i]<<endl; }

/* Constants */
const int MOD = 1e9 + 7;
const int N = 1e5 + 7;

int gcd(int a, int b){
  while(b != 0){
    int temp = b;
    b = a % b;
    a = temp;
  }
  return a;
}

bool isPallindrom(string s, int i, int length){
  string sub = s.substr(i, length);
  for(int ind = 0; ind < sub.size()/2; ind++){
    if(sub[ind] != sub[sub.size()-ind-1]) return false;
  }
  return true;
}

bool isPallindromVector(vector<int> &v){
  for(int i = 0; i < v.size()/2; i++){
    if(v[i] != v[v.size()-i-1]) {
      return false;
    }
  } return true;
}

bool isPrime(ll n){
  for(int i = 2; i <= sqrt(n); i++){
    if(n % i == 0) return false;
  } return true;
}

 int main(){
  /* Read information */
   int a, b;
   cin >> a >> b;
   set<pair<int, int>> st;
   
   for(int i = a; i <= b; i++){
     
     string strI = to_string(i);
     reverse(strI.begin(), strI.end());
     int rev = stoi(strI);
     st.insert(make_pair(rev, i));
     
   }
   for(pair<int, int> pr : st){
     cout << pr.second << endl;
   }
   return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
22 39
გამომავალი მონაცემები
30
31
22
32
23
33
24
34
25
35
26
36
27
37
28
38
29
39
თქვენი პასუხი
30
31
22
32
23
33
24
34
25
35
26
36
27
37
28
38
29
39
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
19 21 
გამომავალი მონაცემები
20
21
19
თქვენი პასუხი
20
21
19
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
95 180
გამომავალი მონაცემები
100
110
120
130
140
150
95
160
96
170
97
180
98
99
101
111
121
131
141
151
161
171
102
112
122
132
142
152
162
172
103
113
123
133
143
153
163
173
104
114
124
134
144
154
164
174
105
115
125
135
145
155
1...
თქვენი პასუხი
100
110
120
130
140
150
95
160
96
170
97
180
98
99
101
111
121
131
141
151
161
171
102
112
122
132
142
152
162
172
103
113
123
133
143
153
163
173
104
114
124
134
144
154
164
174
105
115
125
135
145
155
165
175
106
116
126
136
146
156
166
176
107
117
127
1...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000 10001
გამომავალი მონაცემები
10000 10001
თქვენი პასუხი
10000
10001
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9997 10080
გამომავალი მონაცემები
10000
10010
10020
10030
10040
10050
10060
10070
9997
10080
9998
9999
10001
10011
10021
10031
10041
10051
10061
10071
10002
10012
10022
10032
10042
10052
10062
10072
10003
10013
10023
10033
10043
10053
10063
10073
10004
...
თქვენი პასუხი
10000
10010
10020
10030
10040
10050
10060
10070
9997
10080
9998
9999
10001
10011
10021
10031
10041
10051
10061
10071
10002
10012
10022
10032
10042
10052
10062
10072
10003
10013
10023
10033
10043
10053
10063
10073
10004
10014
10024
10034
10044
10054
10064
1...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8881 8888
გამომავალი მონაცემები
8881
8882
8883
8884
8885
8886
8887
8888
თქვენი პასუხი
8881
8882
8883
8884
8885
8886
8887
8888
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2000000 2000020
გამომავალი მონაცემები
2000000
2000010
2000020
2000001
2000011
2000002
2000012
2000003
2000013
2000004
2000014
2000005
2000015
2000006
2000016
2000007
2000017
2000008
2000018
2000009
2000019
თქვენი პასუხი
2000000
2000010
2000020
2000001
2000011
2000002
2000012
2000003
2000013
2000004
2000014
2000005
2000015
2000006
2000016
2000007
2000017
2000008
2000018
2000009
2000019
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
999901 1000000
გამომავალი მონაცემები
1000000
999910
999920
999930
999940
999950
999960
999970
999980
999990
999901
999911
999921
999931
999941
999951
999961
999971
999981
999991
999902
999912
999922
999932
999942
999952
999962
999972
999982
999992
999903
999913
...
თქვენი პასუხი
1000000
999910
999920
999930
999940
999950
999960
999970
999980
999990
999901
999911
999921
999931
999941
999951
999961
999971
999981
999991
999902
999912
999922
999932
999942
999952
999962
999972
999982
999992
999903
999913
999923
999933
999943
999953
999...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7654321 7654391
გამომავალი მონაცემები
7654330
7654340
7654350
7654360
7654370
7654380
7654390
7654321
7654331
7654341
7654351
7654361
7654371
7654381
7654391
7654322
7654332
7654342
7654352
7654362
7654372
7654382
7654323
7654333
7654343
7654353
7654363
7654373
7654...
თქვენი პასუხი
7654330
7654340
7654350
7654360
7654370
7654380
7654390
7654321
7654331
7654341
7654351
7654361
7654371
7654381
7654391
7654322
7654332
7654342
7654352
7654362
7654372
7654382
7654323
7654333
7654343
7654353
7654363
7654373
7654383
7654324
7654334
7654344
...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1234567 1234665
გამომავალი მონაცემები
1234600
1234610
1234620
1234630
1234640
1234650
1234660
1234570
1234580
1234590
1234601
1234611
1234621
1234631
1234641
1234651
1234661
1234571
1234581
1234591
1234602
1234612
1234622
1234632
1234642
1234652
1234662
1234572
1234...
თქვენი პასუხი
1234600
1234610
1234620
1234630
1234640
1234650
1234660
1234570
1234580
1234590
1234601
1234611
1234621
1234631
1234641
1234651
1234661
1234571
1234581
1234591
1234602
1234612
1234622
1234632
1234642
1234652
1234662
1234572
1234582
1234592
1234603
1234613
...
ჩეკერის პასუხი
YES