ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.06.2019 14:49:25

ამოცანა: ორი უდიდესის ნამრავლი

მომხმარებელი: Khizanag

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა//
// Problem A.cpp
// Contests
//
// Created by Giga Khizanishvili on 4/5/19.
// Copyright © 2019 Giga Khizanishvili. All rights reserved.
//

// #include <bits/stdc++.h>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <vector>
#include <set>
#include <stack>
#include <sstream>

using namespace std;

#define ll long long
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define scanVec(vec) for(int i = 0; i < vec.size() ; i++){ cin>>vec[i]; }
#define printVec(vec) for(int i = 0; i < vec.size() ; i++){ cout<<vec[i]<<" "; }
#define printlnVec(vec) for(int i = 0; i < vec.size(); i++){ cout<<vec[i]<<endl; }

/* Constants */
const int MOD = 1e9 + 7;
const int N = 1e5 + 7;

int gcd(int a, int b){
  while(b != 0){
    int temp = b;
    b = a % b;
    a = temp;
  }
  return a;
}

bool isPallindrom(string s, int i, int length){
  string sub = s.substr(i, length);
  for(int ind = 0; ind < sub.size()/2; ind++){
    if(sub[ind] != sub[sub.size()-ind-1]) return false;
  }
  return true;
}

bool isPallindromVector(vector<int> &v){
  for(int i = 0; i < v.size()/2; i++){
    if(v[i] != v[v.size()-i-1]) {
      return false;
    }
  } return true;
}

bool isPrime(ll n){
  for(int i = 2; i <= sqrt(n); i++){
    if(n % i == 0) return false;
  } return true;
}

 int main(){
  /* Read information */
   vector<int> v;
   int n;
   for(int i = 0; i < 3; i++){
     cin >> n;
     v.push_back(n);
   }
   sort(v.begin(), v.end());
   cout << v[2] * v[1] << endl;
   return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3 5 8
გამომავალი მონაცემები
40
თქვენი პასუხი
40
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 100 0
გამომავალი მონაცემები
10000
თქვენი პასუხი
10000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 100 100
გამომავალი მონაცემები
10000
თქვენი პასუხი
10000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0 99 0
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
99 98 100
გამომავალი მონაცემები
9900
თქვენი პასუხი
9900
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25 30 40
გამომავალი მონაცემები
1200
თქვენი პასუხი
1200
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
19 20 20
გამომავალი მონაცემები
400
თქვენი პასუხი
400
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
40 40 41
გამომავალი მონაცემები
1640
თქვენი პასუხი
1640
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
16 5 1
გამომავალი მონაცემები
80
თქვენი პასუხი
80
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
60 47 90
გამომავალი მონაცემები
5400
თქვენი პასუხი
5400
ჩეკერის პასუხი
YES