ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 02.06.2019 10:41:53

ამოცანა: ჭრელი სიტყვები

მომხმარებელი: baniko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაhsSKIH8ihpS(
  ]yg9egh0w
  -ghg]UW0-
  RG9JU9-D
  GJU
  F9-
  HAZTU
  UDTH
  THJU-9XTHJU-9
  TJUZ
  TJ9-
  UUY)
PROB_cpp_UID283PID142_1867f3/main.cpp:1:12: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
 hsSKIH8ihpS(
      ^