ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 19:28:48

ამოცანა: რიცხვი და სიმრავლე

მომხმარებელი: goduadze_saba

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int a[20000],s,n,i,l,r,j,m,ans=0;; 
int main (){
	cin>>s>>n;
	for (i=0; i<s; i++) cin>>a[i];
	sort(a,a+s); j=s;
	for (i=0; i<j; i++){
		l=1; r=s;
		while (l<r) {
      m=(l+r)/2;
      if (a[m]<k) l=m+1;
      else r=m;
    }
		ans=ans+l-i;
	}
	cout<<ans;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:13:22: error: 'k' was not declared in this scope
       if (a[m]<k) l=m+1;
           ^