ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 18:50:44

ამოცანა: რიცხვი და სიმრავლე

მომხმარებელი: goduadze_saba

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

int main (){
	int s,n,i,j,ans=0;
	cin>>s>>n;
	int a[n];
	for (i=1; i<=n; i++) cin>>a[i];
	sort(a,a+n); j=n;
	for (i=1; i<j i++){
		if(s-i<a[j]) while (s-i<a[j]) j--;
		if (s-i==a[j]) ans++;
	}
	cout<<ans;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:9:12: error: 'sort' was not declared in this scope
 sort(a,a+n); j=n;
      ^
main.cpp:10:16: error: expected ';' before 'i'
 for (i=1; i<j i++){
        ^