ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 16:04:06

ამოცანა: სიტყვები

მომხმარებელი: nutsgerm

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
set <char> st;
string s;
int n,i,m;
int main (){
  cin>>n;
  for (i=0; i<n; i++) {
    cin>>st;
    for (int m=0; m<st.length(); m++){
      st.insert(st[m]); 
      
    }
  }
  cout<<st.size();
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:9:12: error: no match for 'operator>>' (operand types are 'std::istream {aka std::basic_istream<char>}' and 'std::set<char>')
     cin>>st;
     ~~~^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/sstream:38:0,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:120:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& (*)(std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type&)) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>]
    operator>>(__istream_type& (*__pf)(__istream_type&))
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:120:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'std::basic_istream<char>::__istream_type& (*)(std::basic_istream<char>::__istream_type&) {aka std::basic_istream<char>& (*)(std::basic_istream<char>&)}'
/usr/include/c++/6/istream:124:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__ios_type& (*)(std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__ios_type&)) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__ios_type = std::basic_ios<char>]
    operator>>(__ios_type& (*__pf)(__ios_type&))
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:124:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'std::basic_istream<char>::__ios_type& (*)(std::basic_istream<char>::__ios_type&) {aka std::basic_ios<char>& (*)(std::basic_ios<char>&)}'
/usr/include/c++/6/istream:131:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(std::ios_base& (*)(std::ios_base&)) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>]
    operator>>(ios_base& (*__pf)(ios_base&))
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:131:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'std::ios_base& (*)(std::ios_base&)'
/usr/include/c++/6/istream:168:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(bool&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>]
    operator>>(bool& __n)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:168:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'bool&'
/usr/include/c++/6/istream:172:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(short int&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>]
    operator>>(short& __n);
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:172:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'short int&'
/usr/include/c++/6/istream:175:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(short unsigned int&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>]
    operator>>(unsigned short& __n)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:175:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'short unsigned int&'
/usr/include/c++/6/istream:179:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(int&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>]
    operator>>(int& __n);
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:179:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'int&'
/usr/include/c++/6/istream:182:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(unsigned int&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>]
    operator>>(unsigned int& __n)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:182:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'unsigned int&'
/usr/include/c++/6/istream:186:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(long int&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>]
    operator>>(long& __n)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:186:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'long int&'
/usr/include/c++/6/istream:190:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(long unsigned int&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>]
    operator>>(unsigned long& __n)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:190:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'long unsigned int&'
/usr/include/c++/6/istream:195:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(long long int&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>]
    operator>>(long long& __n)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:195:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'long long int&'
/usr/include/c++/6/istream:199:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(long long unsigned int&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>]
    operator>>(unsigned long long& __n)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:199:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'long long unsigned int&'
/usr/include/c++/6/istream:214:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(float&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>]
    operator>>(float& __f)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:214:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'float&'
/usr/include/c++/6/istream:218:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(double&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>]
    operator>>(double& __f)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:218:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'double&'
/usr/include/c++/6/istream:222:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(long double&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>]
    operator>>(long double& __f)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:222:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'long double&'
/usr/include/c++/6/istream:235:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(void*&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>]
    operator>>(void*& __p)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:235:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'void*&'
/usr/include/c++/6/istream:259:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__streambuf_type*) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__streambuf_type = std::basic_streambuf<char>]
    operator>>(__streambuf_type* __sb);
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:259:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::set<char>' to 'std::basic_istream<char>::__streambuf_type* {aka std::basic_streambuf<char>*}'
In file included from /usr/include/c++/6/string:53:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/istream:38,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.tcc:1437:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Alloc> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.tcc:1437:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/istream:934:0,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:955:5: note: candidate: template<class _CharT2, class _Traits2> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, _CharT2*)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in, _CharT* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:955:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  mismatched types '_CharT2*' and 'std::set<char>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/istream:934:0,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:923:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, _CharT&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in, _CharT& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:923:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  deduced conflicting types for parameter '_CharT' ('char' and 'std::set<char>')
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/sstream:38:0,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:756:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, unsigned char&)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, unsigned char& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:756:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  cannot convert 'st' (type 'std::set<char>') to type 'unsigned char&'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/sstream:38:0,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:761:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, signed char&)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, signed char& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:761:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  cannot convert 'st' (type 'std::set<char>') to type 'signed char&'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/sstream:38:0,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:803:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, unsigned char*)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, unsigned char* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:803:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  cannot convert 'st' (type 'std::set<char>') to type 'unsigned char*'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/sstream:38:0,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:808:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, signed char*)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, signed char* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:808:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  cannot convert 'st' (type 'std::set<char>') to type 'signed char*'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/sstream:38:0,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:924:5: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&&, _Tp&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Tp = std::set<char>] <near match>
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>&& __is, _Tp& __x)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:924:5: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:9:14: error: cannot bind 'std::istream {aka std::basic_istream<char>}' lvalue to 'std::basic_istream<char>&&'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/ccomplex:39:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/complex:493:5: note: candidate: template<class _Tp, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::complex<_Tp>&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __is, complex<_Tp>& __x)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/complex:493:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::complex<_Tp>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:66:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bitset:1462:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, long unsigned int _Nb> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::bitset<_Nb>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is, bitset<_Nb>& __x)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bitset:1462:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::bitset<_Nb>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:72:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iomanip:71:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::_Resetiosflags)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __is, _Resetiosflags __f)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/iomanip:71:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  cannot convert 'st' (type 'std::set<char>') to type 'std::_Resetiosflags'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:72:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iomanip:101:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::_Setiosflags)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __is, _Setiosflags __f)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/iomanip:101:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  cannot convert 'st' (type 'std::set<char>') to type 'std::_Setiosflags'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:72:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iomanip:132:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::_Setbase)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __is, _Setbase __f)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/iomanip:132:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  cannot convert 'st' (type 'std::set<char>') to type 'std::_Setbase'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:72:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iomanip:170:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::_Setfill<_CharT>)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __is, _Setfill<_CharT> __f)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/iomanip:170:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::_Setfill<_CharT>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:72:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iomanip:200:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::_Setprecision)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __is, _Setprecision __f)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/iomanip:200:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  cannot convert 'st' (type 'std::set<char>') to type 'std::_Setprecision'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:72:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iomanip:230:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::_Setw)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __is, _Setw __f)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/iomanip:230:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  cannot convert 'st' (type 'std::set<char>') to type 'std::_Setw'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:72:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iomanip:264:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _MoneyT> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::_Get_money<_MoneyT>)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __is, _Get_money<_MoneyT> __f)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/iomanip:264:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::_Get_money<_MoneyT>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:72:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iomanip:418:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::_Get_time<_CharT>)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __is, _Get_time<_CharT> __f)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/iomanip:418:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::_Get_time<_CharT>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:411:5: note: candidate: template<class _Dom1, class _Dom2> std::_Expr<std::_BinClos<std::__shift_right, std::_Expr, std::_Expr, _Dom1, _Dom2>, typename std::__fun<std::__shift_right, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator>>(const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&, const std::_Expr<_Dom2, typename _Dom2::value_type>&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(>>, __shift_right)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:411:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::istream {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:411:5: note: candidate: template<class _Dom> std::_Expr<std::_BinClos<std::__shift_right, std::_Expr, std::_Constant, _Dom, typename _Dom::value_type>, typename std::__fun<std::__shift_right, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator>>(const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&, const typename _Dom::value_type&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(>>, __shift_right)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:411:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::istream {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:411:5: note: candidate: template<class _Dom> std::_Expr<std::_BinClos<std::__shift_right, std::_Constant, std::_Expr, typename _Dom::value_type, _Dom>, typename std::__fun<std::__shift_right, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator>>(const typename _Dom::value_type&, const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(>>, __shift_right)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:411:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:411:5: note: candidate: template<class _Dom> std::_Expr<std::_BinClos<std::__shift_right, std::_Expr, std::_ValArray, _Dom, typename _Dom::value_type>, typename std::__fun<std::__shift_right, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator>>(const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&, const std::valarray<typename _Dom::value_type>&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(>>, __shift_right)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:411:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::istream {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:411:5: note: candidate: template<class _Dom> std::_Expr<std::_BinClos<std::__shift_right, std::_ValArray, std::_Expr, typename _Dom::value_type, _Dom>, typename std::__fun<std::__shift_right, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator>>(const std::valarray<typename _Dom::value_type>&, const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(>>, __shift_right)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:411:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/valarray:1176:1: note: candidate: template<class _Tp> std::_Expr<std::_BinClos<std::__shift_right, std::_ValArray, std::_ValArray, _Tp, _Tp>, typename std::__fun<std::__shift_right, _Tp>::result_type> std::operator>>(const std::valarray<_Tp>&, const std::valarray<_Tp>&)
 _DEFINE_BINARY_OPERATOR(>>, __shift_right)
 ^
/usr/include/c++/6/valarray:1176:1: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::istream {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'const std::valarray<_Tp>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/valarray:1176:1: note: candidate: template<class _Tp> std::_Expr<std::_BinClos<std::__shift_right, std::_ValArray, std::_Constant, _Tp, _Tp>, typename std::__fun<std::__shift_right, _Tp>::result_type> std::operator>>(const std::valarray<_Tp>&, const _Tp&)
 _DEFINE_BINARY_OPERATOR(>>, __shift_right)
 ^
/usr/include/c++/6/valarray:1176:1: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::istream {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'const std::valarray<_Tp>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/valarray:1176:1: note: candidate: template<class _Tp> std::_Expr<std::_BinClos<std::__shift_right, std::_Constant, std::_ValArray, _Tp, _Tp>, typename std::__fun<std::__shift_right, _Tp>::result_type> std::operator>>(const _Tp&, const std::valarray<_Tp>&)
 _DEFINE_BINARY_OPERATOR(>>, __shift_right)
 ^
/usr/include/c++/6/valarray:1176:1: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'const std::valarray<_Tp>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:505:5: note: candidate: template<class _UIntType1, long unsigned int __w1, long unsigned int __n1, long unsigned int __m1, long unsigned int __r1, _UIntType1 __a1, long unsigned int __u1, _UIntType1 __d1, long unsigned int __s1, _UIntType1 __b1, long unsigned int __t1, _UIntType1 __c1, long unsigned int __l1, _UIntType1 __f1, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::mersenne_twister_engine<_UIntType, __w, __n, __m, __r, __a, __u, __d, __s, __b, __t, __c, __l, __f>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:505:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::mersenne_twister_engine<_UIntType, __w, __n, __m, __r, __a, __u, __d, __s, __b, __t, __c, __l, __f>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:898:5: note: candidate: template<class _IntType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::uniform_int_distribution<_IntType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:898:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::uniform_int_distribution<_IntType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:960:5: note: candidate: template<class _RealType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::uniform_real_distribution<_IntType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:960:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::uniform_real_distribution<_IntType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2147:5: note: candidate: template<class _RealType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::cauchy_distribution<_RealType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2147:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::cauchy_distribution<_RealType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:3594:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::bernoulli_distribution&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:3594:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  cannot convert 'st' (type 'std::set<char>') to type 'std::bernoulli_distribution&'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:1925:5: note: candidate: template<class _RealType1, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::normal_distribution<_RealType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:1925:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::normal_distribution<_RealType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:1104:5: note: candidate: template<class _IntType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::geometric_distribution<_IntType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:1104:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::geometric_distribution<_IntType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2469:5: note: candidate: template<class _RealType1, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::gamma_distribution<_RealType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2469:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::gamma_distribution<_RealType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:1754:5: note: candidate: template<class _RealType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::exponential_distribution<_RealType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:1754:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::exponential_distribution<_RealType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2546:5: note: candidate: template<class _RealType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::weibull_distribution<_RealType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2546:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::weibull_distribution<_RealType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2622:5: note: candidate: template<class _RealType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::extreme_value_distribution<_RealType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2622:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::extreme_value_distribution<_RealType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:178:5: note: candidate: template<class _UIntType, _UIntType __a, _UIntType __c, _UIntType __m, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::linear_congruential_engine<_UIntType, __a, __c, __m>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:178:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::linear_congruential_engine<_UIntType, __a, __c, __m>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:657:5: note: candidate: template<class _UIntType, long unsigned int __w, long unsigned int __s, long unsigned int __r, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::subtract_with_carry_engine<_UIntType, __w, __s, __r>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:657:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::subtract_with_carry_engine<_UIntType, __w, __s, __r>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:725:5: note: candidate: template<class _RandomNumberEngine, long unsigned int __p, long unsigned int __r, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::discard_block_engine<_RandomNumberEngine, __p, __r>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:725:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::discard_block_engine<_RandomNumberEngine, __p, __r>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:856:5: note: candidate: template<class _RandomNumberEngine, long unsigned int __k, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::shuffle_order_engine<_RandomNumberEngine, __k>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:856:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::shuffle_order_engine<_RandomNumberEngine, __k>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:1220:5: note: candidate: template<class _IntType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::negative_binomial_distribution<_IntType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:1220:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::negative_binomial_distribution<_IntType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:1425:5: note: candidate: template<class _IntType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::poisson_distribution<_IntType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:1425:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::poisson_distribution<_IntType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:1693:5: note: candidate: template<class _IntType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::binomial_distribution<_IntType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:1693:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::binomial_distribution<_IntType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:1988:5: note: candidate: template<class _RealType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::lognormal_distribution<_RealType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:1988:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::lognormal_distribution<_RealType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2060:5: note: candidate: template<class _RealType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::chi_squared_distribution<_RealType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2060:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::chi_squared_distribution<_RealType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2225:5: note: candidate: template<class _RealType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::fisher_f_distribution<_RealType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2225:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::fisher_f_distribution<_RealType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2299:5: note: candidate: template<class _RealType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::student_t_distribution<_RealType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2299:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::student_t_distribution<_RealType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2761:5: note: candidate: template<class _IntType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::discrete_distribution<_IntType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2761:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::discrete_distribution<_IntType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2976:5: note: candidate: template<class _RealType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::piecewise_constant_distribution<_RealType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:2976:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::piecewise_constant_distribution<_RealType>'
     cin>>st;
       ^~
In file included from /usr/include/c++/6/random:51:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:3192:5: note: candidate: template<class _RealType, class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::piecewise_linear_distribution<_RealType>&)
   operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>& __is,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.tcc:3192:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:14: note:  'std::set<char>' is not derived from 'std::piecewise_linear_distribution<_RealType>'
     cin>>st;
       ^~
main.cpp:10:28: error: 'class std::set<char>' has no member named 'length'
     for (int m=0; m<st.length(); m++){
              ^~~~~~
main.cpp:11:25: error: no match for 'operator[]' (operand types are 'std::set<char>' and 'int')
       st.insert(st[m]);
             ^