ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 12:42:09

ამოცანა: მედიანის წაშლა

მომხმარებელი: gamzaza

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int t,n,i,x,k1,k2,k3;
void mediana(){
  int mn=min(k1,min(k2,k3));
  int mx=max(k1,max(k2,k3));
  if (k3==k1+k2+k3-mn-mx) {k3=0; return;}
  if (k2==k1+k2+k3-mn-mx) {k2=0; return;}
  if (k1==k1+k2+k3-mn-mx) {k1=0; return;}
}


int main(){
 cin>>t;
 while (t--) {
  cin>>n;
  if (n==2) {cin>>k1>>k2; cout<<k1<<" "<<k2<<endl; continue;}
  cin>>k1>>k2; k3=0;
  for (i=0; i<n-2; i++){
    cin>>x;
    if (k1==0) k1=x;
    if (k2==0) k2=x;
    if (k3==0) k3=x;
    mediana();
  }
    if (k1!=0) cout<<k1<<" ";
    if (k2!=0) cout<<k2<<" ";
    if (k3!=0) cout<<k3<<" ";
    cout<<endl;

 }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3
3
2 5 3
5
2 5 3 1 3
10
38 9 102 10 96 7 46 28 88 13
გამომავალი მონაცემები
2 5
1 5 
7 102
თქვენი პასუხი
2 5 
5 1 
7 102 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5									
10									
19	66	6	81	11	70	92	62	38	79
9									
89	68	60	25	41	22	18	47	99	
5									
84	26	64	80	63					
7									
70	7	7	9	1	9	5			
4									
41	7	5	9
გამომავალი მონაცემები
6 92
18 99
84 26
70 1
41 5
თქვენი პასუხი
92 6 
18 99 
84 26 
70 1 
41 5 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
16							
80	264	197	296	281	40	238	136	266	153	39	154	93	5 5 198
14		
196	189	126	100	198	281	125	58	148	150	277	105	215	68
11								
65	181	2	218	58	96	266	177	220	45	105			
7									
46	46	150	260	78	182	184							
5											
38	86	294	2...
გამომავალი მონაცემები
5 296
58 281
2 266
46 260
38 294
51 286
25 182
თქვენი პასუხი
5 296 
281 58 
266 2 
46 260 
38 294 
51 286 
182 25 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5									
10									
53	144	186	164	57	150	68	142	193	67
5									
73	85	51	72	165					
7									
81	197	188	156	57	158	192			
3									
24	88	31							
10									
21	37	133	115	169	137	174	186	169	135
გამომავალი მონაცემები
53 193
51 165
57 197
24 88
21 186
თქვენი პასუხი
53 193 
165 51 
197 57 
24 88 
21 186 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6											
8											
56	181	95	111	138	119	163	43				
6											
31	120	79	25	114	 15						
8											
116	53	190	101	40	37	126	18				
3											
59	126	102									
12											
85	150	99	76	62	18	25	61	33	152	5 105	
8											
1...
გამომავალი მონაცემები
43 181
15 120
18 190
59 126
5 152
23 198
თქვენი პასუხი
181 43 
15 120 
18 190 
59 126 
152 5 
23 198 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10													
8													
81	76	133	172	52	149	153	94						
6													
162	125	17	51	70	106								
8													
174	30	45	182	57	176	46	54						
6													
95	132	79	174	148	113								
12													
45	72	198	184	186	84	108	148...
გამომავალი მონაცემები
172 52
162 17
30 182
79 174
198 12
15 185
25 195
186 14
15 160
19 198
თქვენი პასუხი
172 52 
162 17 
30 182 
174 79 
12 198 
185 15 
25 195 
14 186 
15 160 
198 19 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
15																			
8																			
112	23	78	74	70	120	110	166												
6																			
100	22	146	22	98	106														
8																			
148	40	200	167	117	183	93	169												
6																			
165	40	32	123	42	103					...
გამომავალი მონაცემები
23 166
22 146
40 200
32 165
21 189
39 195
42 144
28 156
30 178
80 195
11 172
53 200
83 195
10 197
147 25
თქვენი პასუხი
166 23 
22 146 
40 200 
165 32 
189 21 
39 195 
144 42 
156 28 
30 178 
80 195 
172 11 
200 53 
195 83 
197 10 
147 25 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8																																			
18																																			
20	195	105	120	18	161	114	101	124	184	142	76	156	38	161	26	67	126																		
20																																			
190	106	125	95	41	106	159	23	108	129	91	107	140	31	156	...
გამომავალი მონაცემები
18 195
23 190
54 195
25 185
26 188
30 190
15 198
12 198
თქვენი პასუხი
195 18 
190 23 
54 195 
185 25 
26 188 
30 190 
198 15 
12 198 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3																																			
18																																			
71	125	182	15	140	53	29	146	18	190	165	173	146	33	27	86	73	115																		
36																																			
188	119	19	171	154	161	13	87	28	179	189	117	123	192	127	95...
გამომავალი მონაცემები
15 190
12 197
15 196
თქვენი პასუხი
190 15 
197 12 
196 15 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7																																			
11																																			
131	188	22	109	142	42	107	126	62	61	76																									
36																																			
134	158	154	109	99	102	90	104	115	75	14	193	53	116	45	80	172	22	154	42	178	...
გამომავალი მონაცემები
12 188
12 193
27 195
18 198
20 192
59 158
14 191
თქვენი პასუხი
188 22 
193 12 
27 195 
18 198 
192 20 
158 59 
14 191 
ჩეკერის პასუხი
NO