ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.05.2019 13:35:50

ამოცანა: კუნძების აფეთქება

მომხმარებელი: sabuka2007

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;
int a[10000000];
int main()
{int n, i;
cin>>n;
for(i=1; i<=n; i++) cin>>a[i];
for(i=1; i<=n; i++) if((a[i]>=a[i+1])&&(a[i]>=a[i-1])) cout>>a[i]>>" ";
  return 0;
}
PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:9:60: error: no match for 'operator>>' (operand types are 'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' and 'int')
 for(i=1; i<=n; i++) if((a[i]>=a[i+1])&&(a[i]>=a[i-1])) cout>>a[i]>>" ";
                            ~~~~^~~~~~
PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:9:60: note: candidate: operator>>(int, int) <built-in>
PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:9:60: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' to 'int'
In file included from /usr/include/c++/6/string:53:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.tcc:1437:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Alloc> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.tcc:1437:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:9:65: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>'
 for(i=1; i<=n; i++) if((a[i]>=a[i+1])&&(a[i]>=a[i-1])) cout>>a[i]>>" ";
                                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/istream:934:0,
         from /usr/include/c++/6/iostream:40,
         from PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:955:5: note: candidate: template<class _CharT2, class _Traits2> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, _CharT2*)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in, _CharT* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:955:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:9:65: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>'
 for(i=1; i<=n; i++) if((a[i]>=a[i+1])&&(a[i]>=a[i-1])) cout>>a[i]>>" ";
                                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/istream:934:0,
         from /usr/include/c++/6/iostream:40,
         from PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:923:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, _CharT&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in, _CharT& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:923:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:9:65: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>'
 for(i=1; i<=n; i++) if((a[i]>=a[i+1])&&(a[i]>=a[i-1])) cout>>a[i]>>" ";
                                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:756:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, unsigned char&)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, unsigned char& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:756:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:9:65: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<char, _Traits>'
 for(i=1; i<=n; i++) if((a[i]>=a[i+1])&&(a[i]>=a[i-1])) cout>>a[i]>>" ";
                                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:761:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, signed char&)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, signed char& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:761:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:9:65: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<char, _Traits>'
 for(i=1; i<=n; i++) if((a[i]>=a[i+1])&&(a[i]>=a[i-1])) cout>>a[i]>>" ";
                                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:803:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, unsigned char*)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, unsigned char* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:803:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:9:65: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<char, _Traits>'
 for(i=1; i<=n; i++) if((a[i]>=a[i+1])&&(a[i]>=a[i-1])) cout>>a[i]>>" ";
                                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:808:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, signed char*)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, signed char* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:808:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:9:65: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<char, _Traits>'
 for(i=1; i<=n; i++) if((a[i]>=a[i+1])&&(a[i]>=a[i-1])) cout>>a[i]>>" ";
                                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:924:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Tp> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&&, _Tp&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>&& __is, _Tp& __x)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:924:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID488PID70_90e385/main.cpp:9:65: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>'
 for(i=1; i<=n; i++) if((a[i]>=a[i+1])&&(a[i]>=a[i-1])) cout>>a[i]>>" ";
                                 ^