ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.05.2019 13:29:16

ამოცანა: მძიმეების ჩამატება

მომხმარებელი: s_edisherashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int i;
int main(){
  string s;
  cin>>s;
  for (i=1; i<s.length; i++)
    if ((s.length() % 3 ==0)
      cout<<",";
  cout<<s[i];

}
PROB_cpp_UID82PID19_21b4d0/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID82PID19_21b4d0/main.cpp:7:19: error: invalid use of member function 'std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::length() const [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type = long unsigned int]' (did you forget the '()' ?)
   for (i=1; i<s.length; i++)
         ~~^~~~~~
PROB_cpp_UID82PID19_21b4d0/main.cpp:9:13: error: expected ')' before 'cout'
       cout<<",";
       ^~~~