ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 14.05.2019 15:32:19

ამოცანა: დაბალანსებული მწკრივი

მომხმარებელი: GuRgEnA

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long int n,m,i,j,a[50001],x[50001][50001],f,s,p,q;
int main()
{
	cin>>n>>m;
	for(i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
	
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		for(j=i;j<=n;j++)
		{
			x[i][j]=abs(a[i]-a[j]);
			//cout<<x[i][j]<<" ";
		}
		//cout<<endl;
	}
	
	for(f=1;f<=m;f++)
	{
		cin>>p>>q;
		s=x[p][p];
		for(i=p;i<=q;i++)
		{
			for(j=i+1;j<=q;j++)
			if(x[i][j]>s) s=x[i][j];
		}
		cout<<s<<endl;
		s=0;
	}
	
}
/tmp/cc4mjbbI.o: In function `main':
main.cpp:(.text+0x16b): relocation truncated to fit: R_X86_64_PC32 against symbol `f' defined in .bss section in /tmp/cc4mjbbI.o
main.cpp:(.text+0x176): relocation truncated to fit: R_X86_64_PC32 against symbol `f' defined in .bss section in /tmp/cc4mjbbI.o
main.cpp:(.text+0x18d): relocation truncated to fit: R_X86_64_PC32 against symbol `p' defined in .bss section in /tmp/cc4mjbbI.o
main.cpp:(.text+0x1a0): relocation truncated to fit: R_X86_64_PC32 against symbol `q' defined in .bss section in /tmp/cc4mjbbI.o
main.cpp:(.text+0x1af): relocation truncated to fit: R_X86_64_PC32 against symbol `p' defined in .bss section in /tmp/cc4mjbbI.o
main.cpp:(.text+0x1b6): relocation truncated to fit: R_X86_64_PC32 against symbol `p' defined in .bss section in /tmp/cc4mjbbI.o
main.cpp:(.text+0x1da): relocation truncated to fit: R_X86_64_PC32 against symbol `s' defined in .bss section in /tmp/cc4mjbbI.o
main.cpp:(.text+0x1e1): relocation truncated to fit: R_X86_64_PC32 against symbol `p' defined in .bss section in /tmp/cc4mjbbI.o
main.cpp:(.text+0x1f6): relocation truncated to fit: R_X86_64_PC32 against symbol `q' defined in .bss section in /tmp/cc4mjbbI.o
main.cpp:(.text+0x21f): relocation truncated to fit: R_X86_64_PC32 against symbol `q' defined in .bss section in /tmp/cc4mjbbI.o
main.cpp:(.text+0x25a): additional relocation overflows omitted from the output
collect2: error: ld returned 1 exit status