ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.05.2019 17:28:13

ამოცანა: მსგავსება და განსხვავება

მომხმარებელი: goga

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,i,k1,k2,k3,n1,n2;
string s1,s2,s3,s4;
set<char>st1,st2;
int min(){
cin>>s1>>s2;
s3=s1+s2;
cin>>s1>>s2;
s4=s1+s2;
n1=s3.size();
n2=s4.size();
for(i=0;i<n1;i++){
    st1.insert(s3[i]);
}
for(i=0;i<n2;i++){
    st2.insert(s4[i]);
}
k1=st1.size();
k2=st2.size();
for(i=0;i<n2;i++){
    st1.insert(s4[i]);
}
n1=st1.size();
cout<<k1+k2-n1<<" "<<2*n1-k1-k2;
}
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/6/../../../x86_64-linux-gnu/Scrt1.o: In function `_start':
(.text+0x20): undefined reference to `main'
collect2: error: ld returned 1 exit status