ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.12.2018 12:53:46

ამოცანა: გამოკვლევა 

მომხმარებელი: D_APKHAZISHVILI

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int m,i,n,k,i2,i1,t;
pair <int,int> p[5000000];
main(){
  cin>>t>>n;
  for (i=0; i<n; i++){
    cin>>m; if (m<0) { p[i].second = 0; p[i].first = (-1)*m; }
    else { p[i].second = 1; p[i].first = m; }
  }
  sort(p,p+n);
  t-=p[0].first;
  if (t<0) {cout<<0; return 0;}
  sum++;
  for (i=1; i<n; i++){
    if (p[i-1].second != p[i].second) t-=p[i-1].first+p[i].first;
    else t-=p[i].first-p[i-1].first;
    if (t<0) break; else sum++;
  }
  cout<<sum;
}
PROB_cpp_UID17PID21_b6a1f7/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID17PID21_b6a1f7/main.cpp:15:5: error: 'sum' was not declared in this scope
   sum++;
   ^~~