ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.04.2019 23:51:52

ამოცანა: ძროხის ძებნა

მომხმარებელი: Kala

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>

using namespace std; 

struct Pair{
	bool isStart;
	bool isEnd;
	int numOfOpens;
};
int main() 
{ 
	string s;
	cin >> s;
	int n = s.length();
	vector<Pair> v(n);
	Pair p;
	p.isStart = false;
	p.isEnd = false;
	p.numOfOpens = 0;
	int result = 0;
	for(int i = 1; i < n; i++){
		Pair p;
		p.isStart = false;
		p.isEnd = false;
		p.numOfOpens = v[i - 1].numOfOpens;
		if(s[i] == '(' && s[i - 1] == '('){
			p.isStart = true;
			p.numOfOpens++;
		} else if(s[i] == ')' && s[i - 1] == ')'){
		
			p.isEnd = true;
			result += p.numOfOpens;
		}
		v[i] = p;
	}
	cout << result << endl;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
)((()())())
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
(((()(((()(((())()((())()))())()(()(((()())))()))(()(())(((())))(((((()))(())(()))))(()()(()((((((())))((())(()()(())))())))))()((((())))(()(()())()())(((()((()))())))())(()()()()(())))(()))(()()))(()((((((((()(((()(())))()()())))())((((()())))((((()))))))...
გამომავალი მონაცემები
86212417
თქვენი პასუხი
86212417
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((((()(())(()()))))(()(()(())))()()))()))()(()()
გამომავალი მონაცემები
116
თქვენი პასუხი
116
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
))(())))(()()(((()))()())))))(()(())()()())()())((()()()()))))()(()(()())))))))((())(()((((((()())((((((()()))(((((())))()()()(()()))))(((()(()))(())()((())))(()))())(()()()(()()))()())(((()()()))(()(
გამომავალი მონაცემები
1040
თქვენი პასუხი
1040
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((((((()(())(()))()()((((()))((()))(((())(()(()))()))))(()((())()()))()(())()())((()(()))))((((((((()()((((()))))(())((()))(()())(()((()())())(((((((()()))()((()(((((())))))))(()())((())()(())))()(()(())()((()))))))())))()(())(())()()((())(()))((((()()))...
გამომავალი მონაცემები
25374
თქვენი პასუხი
25374
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((())()()()()()(((()))()(((()))((()()(())))(((())((())(((()(()()((())((()()())))()()(((())())())()()((()())()(()))))))()()((((()))))())))()()))(()))))(()(()))(()())()))(((((()()(((()()()(()()(()))))()(((())))()(()))(())()))))())())()())((())(())()(())(()...
გამომავალი მონაცემები
125621
თქვენი პასუხი
125621
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
()((())))()(()(()(()()))((()((()(())((()))()(()(()((()(((()())(()()))()))))(((()((((((())(())(()((())((()())()()))()))()()()))(())))()))))()(())()(())(())))()((()((()()(()()(()((()))(()()((((()(()))))()())()()))()()))()()(())(()(((()()()()(())(((()((()((((...
გამომავალი მონაცემები
3340549
თქვენი პასუხი
3340549
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((()((((()(()((()())()()()())())(())(()(())((()()((()(()))()())((())()()((()((())())()(()((((((())))))))())()()((((())))(()())(())))()((()()()())()((((((())((()()()(())))())))()())(())))()(())()())))((((()((((()()()()()(()(((()(()))(()())(())())())())((()(...
გამომავალი მონაცემები
12864810
თქვენი პასუხი
12864810
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
(()(((()((()))((((((()()())(((())()(())((((((())()))()((()()(()(((()())(((()()(()())))(()(())))()(()(())()(()()))))))()(()((())(()()((((((((())()))()))))()))))))((()))((((((())(()((()))())()()(((((()))((((())))((((((()))((()()((((()()((((()()))()(()()()())...
გამომავალი მონაცემები
28800442
თქვენი პასუხი
28800442
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
)(((()((((()(()((((((())(()()(())((((()(()))(((((()()()(()(((()))))))())))))))(((()((())()((())(()))))))())())(()((()()))()())(((((()))(()(((()())(())(())(()((())))())))((((((((((())())))))))(())))())))((((((()))()()()(()))()()(()))))()())((()()((()))))())...
გამომავალი მონაცემები
56661055
თქვენი პასუხი
56661055
ჩეკერის პასუხი
YES