ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 13:59:36

ამოცანა: უდიდესი რიცხვი

მომხმარებელი: mariami0000

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int n,i,a,mx=o;
main( ) {

cin>>n;
for (i=0; i<n; i++){
  cin>>a;
if(a>mx) mx=a;
  
}
cout>>mx;
}
main.cpp:3:14: error: 'o' was not declared in this scope
 int n,i,a,mx=o;
       ^
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:12:5: error: no match for 'operator>>' (operand types are 'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' and 'int')
 cout>>mx;
 ~~~~^~~~
main.cpp:12:5: note: candidate: operator>>(int, int) <built-in>
main.cpp:12:5: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' to 'int'
In file included from /usr/include/c++/6/string:53:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.tcc:1437:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Alloc> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.tcc:1437:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:12:7: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>'
 cout>>mx;
    ^~
In file included from /usr/include/c++/6/istream:934:0,
         from /usr/include/c++/6/iostream:40,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:955:5: note: candidate: template<class _CharT2, class _Traits2> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, _CharT2*)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in, _CharT* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:955:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:12:7: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>'
 cout>>mx;
    ^~
In file included from /usr/include/c++/6/istream:934:0,
         from /usr/include/c++/6/iostream:40,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:923:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, _CharT&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in, _CharT& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:923:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:12:7: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>'
 cout>>mx;
    ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:756:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, unsigned char&)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, unsigned char& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:756:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:12:7: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<char, _Traits>'
 cout>>mx;
    ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:761:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, signed char&)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, signed char& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:761:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:12:7: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<char, _Traits>'
 cout>>mx;
    ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:803:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, unsigned char*)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, unsigned char* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:803:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:12:7: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<char, _Traits>'
 cout>>mx;
    ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:808:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, signed char*)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, signed char* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:808:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:12:7: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<char, _Traits>'
 cout>>mx;
    ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:924:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Tp> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&&, _Tp&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>&& __is, _Tp& __x)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:924:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:12:7: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>'
 cout>>mx;
    ^~