ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 10:29:18

ამოცანა: გრაფის დიამეტრი

მომხმარებელი: andria_beridze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
#include<map>
#include<vector>
#include<queue>

#define Connect(a,b) Graph[a].push_back(b),Graph[b].push_back(a)
using namespace std;
vector<int> Graph[1005];
bool Visited[1005];
priority_queue<pair<int,int>> q;
map<pair<int, int>, int> mp;
vector<int> Ans;
void bfs(int Node) {
	q.push({ 0, Node });
	while (q.size() > 0) {
		pair<int, int> Top = q.top();
		q.pop();
		if (Visited[Top.second] == true) continue;
		Visited[Top.second] = true;
		Ans.push_back(-Top.first);
		for (int To : Graph[Top.second]) {
			q.push({ Top.first - mp[{To, Top.second}],To});
		}
	}
}
int main() {
	int n;
	cin >> n;
	int ans = 0;
	for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
		int a, b, w;
		cin >> a >> b >> w;
		Connect(a, b);
		mp[{a, b}] = w;
		mp[{b, a}] = w;
	}
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		if (Graph[i].size() == 1) {
			for (int i = 1; i <= n; i++) {
				Visited[i] = false;
			}
			bfs(i);
		}
	}
	sort(Ans.begin(), Ans.end());
	cout << Ans[Ans.size() - 1];
	return 0;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:45:29: error: 'sort' was not declared in this scope
 sort(Ans.begin(), Ans.end());
               ^