ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.10.2021 16:16:38

ამოცანა: შოკოლადის გაყოფა

მომხმარებელი: Sulkhan

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა   
 int main()
 {
  srand(time(NULL));
   int a = rand();
   int k = rand() % 100;
   int b = rand();
   


   if(abs((a*b))%k!=0){
      std::cout<<"NO";
      
    
    }else{
      std::cout<<"YES ./n";
      std::cout<<abs((a*b))/k;
 }
 }
PROB_cpp_UID2730PID124_9fd6f4/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2730PID124_9fd6f4/main.cpp:4:15: error: 'NULL' was not declared in this scope
  srand(time(NULL));
        ^~~~
PROB_cpp_UID2730PID124_9fd6f4/main.cpp:4:19: error: 'time' was not declared in this scope
  srand(time(NULL));
          ^
PROB_cpp_UID2730PID124_9fd6f4/main.cpp:4:20: error: 'srand' was not declared in this scope
  srand(time(NULL));
          ^
PROB_cpp_UID2730PID124_9fd6f4/main.cpp:5:19: error: 'rand' was not declared in this scope
   int a = rand();
          ^
PROB_cpp_UID2730PID124_9fd6f4/main.cpp:11:19: error: 'abs' was not declared in this scope
    if(abs((a*b))%k!=0){
          ^
PROB_cpp_UID2730PID124_9fd6f4/main.cpp:12:12: error: 'cout' is not a member of 'std'
      std::cout<<"NO";
      ^~~
PROB_cpp_UID2730PID124_9fd6f4/main.cpp:16:12: error: 'cout' is not a member of 'std'
      std::cout<<"YES ./n";
      ^~~
PROB_cpp_UID2730PID124_9fd6f4/main.cpp:17:12: error: 'cout' is not a member of 'std'
      std::cout<<abs((a*b))/k;
      ^~~