ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.10.2021 15:51:52

ამოცანა: შოკოლადის გაყოფა

მომხმარებელი: Sulkhan

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა int main()
 {
   srand(time(0));
  int a;
  a = rand(); 
   int k;
   k = rand() % 100;
   int b;
   b = rand();
 
   int x;
   if((a*b)%k==0 && (a*b)%k>0){
     std::cout<<"YES";
     x=(a*b)/k;
     std::cout<<x;
    
   }else{
     std::cout<<"NO";
   }
 }
PROB_cpp_UID2730PID124_1122ad/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2730PID124_1122ad/main.cpp:3:19: error: 'time' was not declared in this scope
    srand(time(0));
          ^
PROB_cpp_UID2730PID124_1122ad/main.cpp:3:20: error: 'srand' was not declared in this scope
    srand(time(0));
          ^
PROB_cpp_UID2730PID124_1122ad/main.cpp:5:14: error: 'rand' was not declared in this scope
   a = rand();
       ^
PROB_cpp_UID2730PID124_1122ad/main.cpp:13:11: error: 'cout' is not a member of 'std'
      std::cout<<"YES";
      ^~~
PROB_cpp_UID2730PID124_1122ad/main.cpp:15:11: error: 'cout' is not a member of 'std'
      std::cout<<x;
      ^~~
PROB_cpp_UID2730PID124_1122ad/main.cpp:18:11: error: 'cout' is not a member of 'std'
      std::cout<<"NO";
      ^~~