ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.09.2021 20:39:37

ამოცანა: ძროხის ძებნა

მომხმარებელი: temo

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main () {
	
	string s;
	cin>>s;
    int a[s.size()+1];
    
	for (int k=0;k<s.size();k++){
		a[k]=0;
	}	
	
	for (int k=0;k<s.size()-1;k++){
		if (s[k]==')' && s[k+1]==')'){
			a[k]=1;
		}
	}
	
	int ans=0;
	
	for (int k=0;k<s.size()-2;k++){
		if (s[k]=='(' && s[k+1]=='('){
			//int cnt=0;
			for (int k1=k+2;k1<s.size();k1++){
				
				if (a[k1]==1){
					ans++;
				}
				
				//ans+=cnt;
				
			}
			
		}
	}
	
	
	cout<<ans;
	return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
)((()())())
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
(((()(((()(((())()((())()))())()(()(((()())))()))(()(())(((())))(((((()))(())(()))))(()()(()((((((())))((())(()()(())))())))))()((((())))(()(()())()())(((()((()))())))())(()()()()(())))(()))(()()))(()((((((((()(((()(())))()()())))())((((()())))((((()))))))...
გამომავალი მონაცემები
86212417
თქვენი პასუხი
86212417
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((((()(())(()()))))(()(()(())))()()))()))()(()()
გამომავალი მონაცემები
116
თქვენი პასუხი
116
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
))(())))(()()(((()))()())))))(()(())()()())()())((()()()()))))()(()(()())))))))((())(()((((((()())((((((()()))(((((())))()()()(()()))))(((()(()))(())()((())))(()))())(()()()(()()))()())(((()()()))(()(
გამომავალი მონაცემები
1040
თქვენი პასუხი
1040
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((((((()(())(()))()()((((()))((()))(((())(()(()))()))))(()((())()()))()(())()())((()(()))))((((((((()()((((()))))(())((()))(()())(()((()())())(((((((()()))()((()(((((())))))))(()())((())()(())))()(()(())()((()))))))())))()(())(())()()((())(()))((((()()))...
გამომავალი მონაცემები
25374
თქვენი პასუხი
25374
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((())()()()()()(((()))()(((()))((()()(())))(((())((())(((()(()()((())((()()())))()()(((())())())()()((()())()(()))))))()()((((()))))())))()()))(()))))(()(()))(()())()))(((((()()(((()()()(()()(()))))()(((())))()(()))(())()))))())())()())((())(())()(())(()...
გამომავალი მონაცემები
125621
თქვენი პასუხი
125621
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
()((())))()(()(()(()()))((()((()(())((()))()(()(()((()(((()())(()()))()))))(((()((((((())(())(()((())((()())()()))()))()()()))(())))()))))()(())()(())(())))()((()((()()(()()(()((()))(()()((((()(()))))()())()()))()()))()()(())(()(((()()()()(())(((()((()((((...
გამომავალი მონაცემები
3340549
თქვენი პასუხი
3340549
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((()((((()(()((()())()()()())())(())(()(())((()()((()(()))()())((())()()((()((())())()(()((((((())))))))())()()((((())))(()())(())))()((()()()())()((((((())((()()()(())))())))()())(())))()(())()())))((((()((((()()()()()(()(((()(()))(()())(())())())())((()(...
გამომავალი მონაცემები
12864810
თქვენი პასუხი
12864810
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
(()(((()((()))((((((()()())(((())()(())((((((())()))()((()()(()(((()())(((()()(()())))(()(())))()(()(())()(()()))))))()(()((())(()()((((((((())()))()))))()))))))((()))((((((())(()((()))())()()(((((()))((((())))((((((()))((()()((((()()((((()()))()(()()()())...
გამომავალი მონაცემები
28800442
თქვენი პასუხი
28800442
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
)(((()((((()(()((((((())(()()(())((((()(()))(((((()()()(()(((()))))))())))))))(((()((())()((())(()))))))())())(()((()()))()())(((((()))(()(((()())(())(())(()((())))())))((((((((((())())))))))(())))())))((((((()))()()()(()))()()(()))))()())((()()((()))))())...
გამომავალი მონაცემები
56661055
თქვენი პასუხი
56661055
ჩეკერის პასუხი
YES