ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.09.2021 01:27:17

ამოცანა: ორი მასივი

მომხმარებელი: GiorgiM

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int k,n,m,i,j;
int ans,x[101],y,z;

vector <int> v;
set <int> st;

main()
{
  cin>>n;
  for (i=0; i<n; i++)
  {
    cin>>x[i];
  }
  cin>>m;
  for (i=0; i<m; i++)
  {
    cin>>y;
    st.insert(y);
  }
  k=st.size();
  for (i=0; i<n; i++)
  {
    st.insert(x[i]);
    if (st.size()>k)
    {
      st.erase(x[i]);
      v.push_back(x[i]);
    }
  }
  cout<<v.size()<<endl;
  for (i=0; i<v.size(); i++)
  {
    cout<<v[i]<<" ";
  }

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
6
9 10 11 43 67 81
5
43 7 67 55 81
გამომავალი მონაცემები
3
9 10 11
თქვენი პასუხი
3
9 10 11 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
4 7 8 31 25 68 73 96 53 37
10
4 7 8 31 25 68 73 96 53 37
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9
15 47 68 77 34 41 89 11 86
9
15 48 67 78 34 44 98 11 86
გამომავალი მონაცემები
5
47 68 77 41 89
თქვენი პასუხი
5
47 68 77 41 89 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
5
3
5 6 7
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15
25 3 12 17 73 59 25 54 13 6 79 87 17 44 25
11
3 12 17 73 54 13 6 79 87 17 44
გამომავალი მონაცემები
4
25 59 25 25
თქვენი პასუხი
4
25 59 25 25 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50
70 62 3 45 40 87 73 19 13 94 39 50 13 62 11 99 40 3 54 41 43 90 23 38 58 8 96 87 36 78 18 87 89 3 5 59 4 17 68 21 30 38 56 22 76 65 10 62 12 8
65
34 95 3 54 54 75 89 32 8 80 86 5 57 50 20 81 27 73 68 47 95 57 100 59 75 70 86 2 68 81 18 9 11 90 40 40 6 9...
გამომავალი მონაცემები
25
45 87 19 13 94 39 13 41 43 23 38 58 87 36 78 87 4 17 21 30 38 56 22 76 65
თქვენი პასუხი
25
45 87 19 13 94 39 13 41 43 23 38 58 87 36 78 87 4 17 21 30 38 56 22 76 65 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
50 4 41 49 53 72 45 39 37 3 94 8 92 51 23 5 98 5 38 59
30
79 83 49 78 54 86 39 5 37 51 66 35 28 7 27 59 33 62 25 67 69 6 69 86 84 23 95 3 38 42
გამომავალი მონაცემები
10
50 4 41 53 72 45 94 8 92 98
თქვენი პასუხი
10
50 4 41 53 72 45 94 8 92 98 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
24
1 2 55 13 92 16 34 66 60 62 5 2 38 40 89 79 8 3 49 78 5 4 86 39
15
92 34 66 60 62 5 2 38 40 89 79 8 3 49 78
გამომავალი მონაცემები
7
1 55 13 16 4 86 39
თქვენი პასუხი
7
1 55 13 16 4 86 39 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
7 7 7 7 7 7 7
5
1 2 3 4 5
გამომავალი მონაცემები
7
7 7 7 7 7 7 7
თქვენი პასუხი
7
7 7 7 7 7 7 7 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
9 8 7 6 3 4 3 2 1 0
გამომავალი მონაცემები
1
5
თქვენი პასუხი
1
5 
ჩეკერის პასუხი
YES