ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 14.09.2021 12:45:21

ამოცანა: ხიმინჯები

მომხმარებელი: shano123

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
#define dbg(x) cout<<#x<<" = "<<x<<endl
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define LIM 1000000000
#define INF 2e18
#define fast_cin() ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(NULL); cout.tie(NULL)
#define all(x) (x).begin(), (x).end()
int main(){
fast_cin();
int tt = 1;
//cin>>tt;
while (tt--){
int n1;
cin>>n1;
int a[n1];
for (int i=0; i<n1; i++){
cin>>a[i];
}
int n2;
cin>>n2;
int b[n2];
for (int i=0; i<n2; i++){
cin>>b[i];
}
sort(a, a+n1);
sort(b, b+n2);
int ans = 0;
for (int i=0; i<n2; i++){
 for (int j=0; j<n1; j++){
  if (a[j]>=b[i]) {ans+=a[j]-b[i]; break;}
 }
}
cout<<ans<<endl;
}
}


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
#define dbg(x) cout<<#x<<" = "<<x<<endl
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define LIM 1000000000
#define INF 2e18
#define fast_cin() ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(NULL); cout.tie(NULL)
#define all(x) (x).begin(), (x).end()
int main(){
fast_cin();
int tt = 1;
//cin>>tt;
while (tt--){
int n1;
cin>>n1;
int a[n1];
for (int i=0; i<n1; i++){
cin>>a[i];
}
int n2;
cin>>n2;
int b[n2];
for (int i=0; i<n2; i++){
cin>>b[i];
}
sort(a, a+n1);
sort(b, b+n2);
int ans = 0;
for (int i=0; i<n2; i++){
 for (int j=0; j<n1; j++){
  if (a[j]>=b[i]) {ans+=a[j]-b[i]; break;}
 }
}
cout<<ans<<endl;
}
}


PROB_cpp_UID1886PID526_047cea/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1886PID526_047cea/main.cpp:55:5: error: redefinition of 'int main()'
 int main(){
   ^~~~
PROB_cpp_UID1886PID526_047cea/main.cpp:11:5: note: 'int main()' previously defined here
 int main(){
   ^~~~