ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.09.2021 20:19:23

ამოცანა: ძროხის ძებნა

მომხმარებელი: SSHH

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

void increment(vector<int> &vec){
  for(int i = 0, size = vec.size(); i < size; i++){
    vec[i]++;
  }
}

int sum(vector<int> &vec){
  int result = 0;
  for(int i = 0, size = vec.size(); i < size; i++){
    result += vec[i];
  }
  return result;
}

int main(){
  string dzroxabalaxa;
  cin >> dzroxabalaxa;
  int length = dzroxabalaxa.length();
  bool dzroxaAnBalaxi[length];
  vector<int> rights;
  
  for(int i = 0; i < length; i++){
    if(dzroxabalaxa[i] == '(')
      dzroxaAnBalaxi[i] = 0;
    else
      dzroxaAnBalaxi[i] = 1;
  }
  
  for(int i = length - 1; i > 0; i--){
    if(dzroxaAnBalaxi[i]){
      if(dzroxaAnBalaxi[i - 1]){
        rights.push_back(0);
      }
    }else{
      if(!dzroxaAnBalaxi[i - 1]){
        increment(rights);
      }
    }
  }
  
  cout << sum(rights) << endl;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
)((()())())
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
(((()(((()(((())()((())()))())()(()(((()())))()))(()(())(((())))(((((()))(())(()))))(()()(()((((((())))((())(()()(())))())))))()((((())))(()(()())()())(((()((()))())))())(()()()()(())))(()))(()()))(()((((((((()(((()(())))()()())))())((((()())))((((()))))))...
გამომავალი მონაცემები
86212417
თქვენი პასუხი
86212417
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((((()(())(()()))))(()(()(())))()()))()))()(()()
გამომავალი მონაცემები
116
თქვენი პასუხი
116
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
))(())))(()()(((()))()())))))(()(())()()())()())((()()()()))))()(()(()())))))))((())(()((((((()())((((((()()))(((((())))()()()(()()))))(((()(()))(())()((())))(()))())(()()()(()()))()())(((()()()))(()(
გამომავალი მონაცემები
1040
თქვენი პასუხი
1040
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((((((()(())(()))()()((((()))((()))(((())(()(()))()))))(()((())()()))()(())()())((()(()))))((((((((()()((((()))))(())((()))(()())(()((()())())(((((((()()))()((()(((((())))))))(()())((())()(())))()(()(())()((()))))))())))()(())(())()()((())(()))((((()()))...
გამომავალი მონაცემები
25374
თქვენი პასუხი
25374
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((())()()()()()(((()))()(((()))((()()(())))(((())((())(((()(()()((())((()()())))()()(((())())())()()((()())()(()))))))()()((((()))))())))()()))(()))))(()(()))(()())()))(((((()()(((()()()(()()(()))))()(((())))()(()))(())()))))())())()())((())(())()(())(()...
გამომავალი მონაცემები
125621
თქვენი პასუხი
125621
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
()((())))()(()(()(()()))((()((()(())((()))()(()(()((()(((()())(()()))()))))(((()((((((())(())(()((())((()())()()))()))()()()))(())))()))))()(())()(())(())))()((()((()()(()()(()((()))(()()((((()(()))))()())()()))()()))()()(())(()(((()()()()(())(((()((()((((...
გამომავალი მონაცემები
3340549
თქვენი პასუხი
3340549
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((()((((()(()((()())()()()())())(())(()(())((()()((()(()))()())((())()()((()((())())()(()((((((())))))))())()()((((())))(()())(())))()((()()()())()((((((())((()()()(())))())))()())(())))()(())()())))((((()((((()()()()()(()(((()(()))(()())(())())())())((()(...
გამომავალი მონაცემები
12864810
თქვენი პასუხი
12864810
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
(()(((()((()))((((((()()())(((())()(())((((((())()))()((()()(()(((()())(((()()(()())))(()(())))()(()(())()(()()))))))()(()((())(()()((((((((())()))()))))()))))))((()))((((((())(()((()))())()()(((((()))((((())))((((((()))((()()((((()()((((()()))()(()()()())...
გამომავალი მონაცემები
28800442
თქვენი პასუხი
28800442
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
)(((()((((()(()((((((())(()()(())((((()(()))(((((()()()(()(((()))))))())))))))(((()((())()((())(()))))))())())(()((()()))()())(((((()))(()(((()())(())(())(()((())))())))((((((((((())())))))))(())))())))((((((()))()()()(()))()()(()))))()())((()()((()))))())...
გამომავალი მონაცემები
56661055
თქვენი პასუხი
56661055
ჩეკერის პასუხი
YES