ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.09.2021 19:56:05

ამოცანა: ძროხის ძებნა

მომხმარებელი: SSHH

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 10.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
  string dzroxabalaxa;
  cin >> dzroxabalaxa;
  int length = dzroxabalaxa.length();
  bool dzroxaAnBalaxi[length];
  
  for(int i = 0; i < length; i++){
    if(dzroxabalaxa[i] == '(')
      dzroxaAnBalaxi[i] = 0;
    else
      dzroxaAnBalaxi[i] = 1;
  }
  
  int marcxena = 0;
  int marjvena = 0;
  
  for(int i = length - 1; i > 0; i--){
    if(dzroxaAnBalaxi[i]){
      if(dzroxaAnBalaxi[i - 1]){
        marjvena++;
      }
    }else{
      if(!dzroxaAnBalaxi[i - 1]){
        marcxena++;
      }
    }
  }
  
  cout << marcxena * marjvena << endl;
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
)((()())())
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
(((()(((()(((())()((())()))())()(()(((()())))()))(()(())(((())))(((((()))(())(()))))(()()(()((((((())))((())(()()(())))())))))()((((())))(()(()())()())(((()((()))())))())(()()()()(())))(()))(()()))(()((((((((()(((()(())))()()())))())((((()())))((((()))))))...
გამომავალი მონაცემები
86212417
თქვენი პასუხი
171869796
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
((((((()(())(()()))))(()(()(())))()()))()))()(()()
გამომავალი მონაცემები
116
თქვენი პასუხი
144
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
))(())))(()()(((()))()())))))(()(())()()())()())((()()()()))))()(()(()())))))))((())(()((((((()())((((((()()))(((((())))()()()(()()))))(((()(()))(())()((())))(()))())(()()()(()()))()())(((()()()))(()(
გამომავალი მონაცემები
1040
თქვენი პასუხი
2300
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
((((((((()(())(()))()()((((()))((()))(((())(()(()))()))))(()((())()()))()(())()())((()(()))))((((((((()()((((()))))(())((()))(()())(()((()())())(((((((()()))()((()(((((())))))))(()())((())()(())))()(()(())()((()))))))())))()(())(())()()((())(()))((((()()))...
გამომავალი მონაცემები
25374
თქვენი პასუხი
46221
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
((((())()()()()()(((()))()(((()))((()()(())))(((())((())(((()(()()((())((()()())))()()(((())())())()()((()())()(()))))))()()((((()))))())))()()))(()))))(()(()))(()())()))(((((()()(((()()()(()()(()))))()(((())))()(()))(())()))))())())()())((())(())()(())(()...
გამომავალი მონაცემები
125621
თქვენი პასუხი
245009
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
()((())))()(()(()(()()))((()((()(())((()))()(()(()((()(((()())(()()))()))))(((()((((((())(())(()((())((()())()()))()))()()()))(())))()))))()(())()(())(())))()((()((()()(()()(()((()))(()()((((()(()))))()())()()))()()))()()(())(()(((()()()()(())(((()((()((((...
გამომავალი მონაცემები
3340549
თქვენი პასუხი
6456580
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
((()((((()(()((()())()()()())())(())(()(())((()()((()(()))()())((())()()((()((())())()(()((((((())))))))())()()((((())))(()())(())))()((()()()())()((((((())((()()()(())))())))()())(())))()(())()())))((((()((((()()()()()(()(((()(()))(()())(())())())())((()(...
გამომავალი მონაცემები
12864810
თქვენი პასუხი
25745251
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
(()(((()((()))((((((()()())(((())()(())((((((())()))()((()()(()(((()())(((()()(()())))(()(())))()(()(())()(()()))))))()(()((())(()()((((((((())()))()))))()))))))((()))((((((())(()((()))())()()(((((()))((((())))((((((()))((()()((((()()((((()()))()(()()()())...
გამომავალი მონაცემები
28800442
თქვენი პასუხი
58308352
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
)(((()((((()(()((((((())(()()(())((((()(()))(((((()()()(()(((()))))))())))))))(((()((())()((())(()))))))())())(()((()()))()())(((((()))(()(((()())(())(())(()((())))())))((((((((((())())))))))(())))())))((((((()))()()()(()))()()(()))))()())((()()((()))))())...
გამომავალი მონაცემები
56661055
თქვენი პასუხი
111436936
ჩეკერის პასუხი
NO