ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.09.2021 15:07:29

ამოცანა: გუბურების დათვლა

მომხმარებელი: kkupr17

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

void seeker(int[][] &db, int n, int m){
  if(db[n][m] == '.') return;
  else db[n][m] = '.';

  if(m > 0) seeker(db, n, m-1);
  if(m > 0 && n > 0) seeker(db, n-1, m-1);
  if(n > 0) seeker(db, n-1, m);
  if(m < sizeof db[0]) seeker(db, n, m+1);
  if(m < sizeof db[0] && n > 0) seeker(db, n-1, m+1);
  if(n < sizeof db / sizeof db[0]) seeker(db, n+1, m);
  if(n < sizeof db / sizeof db[0] && m < sizeof db[0]) seeker(db, n+1, m+1);
  if(n < sizeof db / sizeof db[0] && m > 0) seeker(db, n+1, m-1);
}

int main(){

  int n, m, total = 0;
  cin>>n;
  cin>>m;

  char farm[n][m];
  for(int i = 0; i < n; i++){
    for(int j = 0; j < m; j++){
      cin>>farm[i][j];
    }
  }

  for(int i = 0; i < n; i++){
    for(int j = 0; j < m; j++){
      if(farm[n][m] == 'W'){
        total++;
        seeker(farm);
      }
    }
  }

  return 0;
}
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:5:19: error: multidimensional array must have bounds for all dimensions except the first
 void seeker(int[][] &db, int n, int m){
          ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:5:21: error: expected ',' or '...' before '&' token
 void seeker(int[][] &db, int n, int m){
           ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp: In function 'void seeker()':
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:6:8: error: 'db' was not declared in this scope
   if(db[n][m] == '.') return;
    ^~
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:6:11: error: 'n' was not declared in this scope
   if(db[n][m] == '.') return;
      ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:6:14: error: 'm' was not declared in this scope
   if(db[n][m] == '.') return;
       ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:9:8: error: 'm' was not declared in this scope
   if(m > 0) seeker(db, n, m-1);
    ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:9:22: error: 'db' was not declared in this scope
   if(m > 0) seeker(db, n, m-1);
           ^~
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:9:26: error: 'n' was not declared in this scope
   if(m > 0) seeker(db, n, m-1);
             ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:10:8: error: 'm' was not declared in this scope
   if(m > 0 && n > 0) seeker(db, n-1, m-1);
    ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:10:17: error: 'n' was not declared in this scope
   if(m > 0 && n > 0) seeker(db, n-1, m-1);
         ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:10:31: error: 'db' was not declared in this scope
   if(m > 0 && n > 0) seeker(db, n-1, m-1);
                ^~
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:11:8: error: 'n' was not declared in this scope
   if(n > 0) seeker(db, n-1, m);
    ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:11:22: error: 'db' was not declared in this scope
   if(n > 0) seeker(db, n-1, m);
           ^~
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:11:31: error: 'm' was not declared in this scope
   if(n > 0) seeker(db, n-1, m);
                ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:12:8: error: 'm' was not declared in this scope
   if(m < sizeof db[0]) seeker(db, n, m+1);
    ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:12:19: error: 'db' was not declared in this scope
   if(m < sizeof db[0]) seeker(db, n, m+1);
          ^~
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:12:37: error: 'n' was not declared in this scope
   if(m < sizeof db[0]) seeker(db, n, m+1);
                   ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:13:8: error: 'm' was not declared in this scope
   if(m < sizeof db[0] && n > 0) seeker(db, n-1, m+1);
    ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:13:19: error: 'db' was not declared in this scope
   if(m < sizeof db[0] && n > 0) seeker(db, n-1, m+1);
          ^~
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:13:28: error: 'n' was not declared in this scope
   if(m < sizeof db[0] && n > 0) seeker(db, n-1, m+1);
              ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:14:8: error: 'n' was not declared in this scope
   if(n < sizeof db / sizeof db[0]) seeker(db, n+1, m);
    ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:14:19: error: 'db' was not declared in this scope
   if(n < sizeof db / sizeof db[0]) seeker(db, n+1, m);
          ^~
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:14:54: error: 'm' was not declared in this scope
   if(n < sizeof db / sizeof db[0]) seeker(db, n+1, m);
                           ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:15:8: error: 'n' was not declared in this scope
   if(n < sizeof db / sizeof db[0] && m < sizeof db[0]) seeker(db, n+1, m+1);
    ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:15:19: error: 'db' was not declared in this scope
   if(n < sizeof db / sizeof db[0] && m < sizeof db[0]) seeker(db, n+1, m+1);
          ^~
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:15:40: error: 'm' was not declared in this scope
   if(n < sizeof db / sizeof db[0] && m < sizeof db[0]) seeker(db, n+1, m+1);
                    ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:16:8: error: 'n' was not declared in this scope
   if(n < sizeof db / sizeof db[0] && m > 0) seeker(db, n+1, m-1);
    ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:16:19: error: 'db' was not declared in this scope
   if(n < sizeof db / sizeof db[0] && m > 0) seeker(db, n+1, m-1);
          ^~
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:16:40: error: 'm' was not declared in this scope
   if(n < sizeof db / sizeof db[0] && m > 0) seeker(db, n+1, m-1);
                    ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:36:28: error: too many arguments to function 'void seeker()'
         seeker(farm);
              ^
PROB_cpp_UID1653PID262_6566d5/main.cpp:5:6: note: declared here
 void seeker(int[][] &db, int n, int m){
   ^~~~~~