ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.09.2021 14:24:14

ამოცანა: გუბურების დათვლა

მომხმარებელი: LukaBrazia

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <vector>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>

using namespace std;

int main() {
	int rows, cols;
	scanf("%d %d", &rows, &cols);
	vector<vector<int>> grid(rows, vector<int>(cols, 0));
	for (int i = 0; i < rows; i++) {
	  String row << cin;
	  for (int j = 0; j < cols; j++) {
	    if (row[j] == 'W') grid[i][j] == 1;
	  }
	}
	for (int i = 0; i < rows; i++) {
		for (int j = 0; j < cols; j++) {
			printf("%d", grid[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
	int puddles = 0;
	for (int i = 0; i < rows; i++) {
		for (int j = 0; j < cols; j++) {
			if (grid[i][j] == 0) continue;
			puddles++;
			grid[i][j] = 0;
			queue<pair<int, int>> que;
			que.push(make_pair(i, j));
			while (que.size() > 0) {
				int x = que.front().first;
				int y = que.front().second;
				que.pop();
				for (int n = -1; n <= 1; n++) {
					for (int k = -1; k <= 1; k++) {
						if (n == 0 && k == 0) continue;
						if (x + n < 0 || x + n >= rows) continue;
						if (y + k < 0 || y + k >= cols) continue;
						if (grid[x + n][y + k] == 1) {
							grid[x + n][y + k] = 0;
							que.push(make_pair(x + n, y + k));
						}
					}
				}
			}
			for (int i = 0; i < rows; i++) {
				for (int j = 0; j < cols; j++) {
					printf("%d", grid[i][j]);
				}
				printf("\n");
			}
		}
	}
	printf("%d", puddles);
	while (true) {

	}
	return 0;
}
PROB_cpp_UID2633PID262_1cd080/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2633PID262_1cd080/main.cpp:14:6: error: 'String' was not declared in this scope
   String row << cin;
   ^~~~~~
PROB_cpp_UID2633PID262_1cd080/main.cpp:16:14: error: 'row' was not declared in this scope
     if (row[j] == 'W') grid[i][j] == 1;
       ^~~