ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.09.2021 14:22:03

ამოცანა: გუბურების დათვლა

მომხმარებელი: LukaBrazia

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <vector>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>

using namespace std;

int main() {
	int rows, cols;
	scanf("%d %d", &rows, &cols);
	vector<vector<int>> grid(rows, vector<int>(cols, 0));
	for (int i = 0; i < rows; i++) {
		int j = 0;
		while (j < cols) {
			char ch;
			scanf("%c", &ch);
			if (ch == '\n') break;
			if (ch == 'W') grid[i][j] = 1;
			j++;
		}
	}
	for (int i = 0; i < rows; i++) {
		for (int j = 0; j < cols; j++) {
			printf("%d", grid[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
	int puddles = 0;
	for (int i = 0; i < rows; i++) {
		for (int j = 0; j < cols; j++) {
			if (grid[i][j] == 0) continue;
			puddles++;
			grid[i][j] = 0;
			queue<pair<int, int>> que;
			que.push(make_pair(i, j));
			while (que.size() > 0) {
				int x = que.front().first;
				int y = que.front().second;
				que.pop();
				for (int n = -1; n <= 1; n++) {
					for (int k = -1; k <= 1; k++) {
						if (n == 0 && k == 0) continue;
						if (x + n < 0 || x + n >= rows) continue;
						if (y + k < 0 || y + k >= cols) continue;
						if (grid[x + n][y + k] == 1) {
							grid[x + n][y + k] = 0;
							que.push(make_pair(x + n, y + k));
						}
					}
				}
			}
			for (int i = 0; i < rows; i++) {
				for (int j = 0; j < cols; j++) {
					printf("%d", grid[i][j]);
				}
				printf("\n");
			}
		}
	}
	printf("%d", puddles);
	while (true) {

	}
	return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
10 12
W........WW.
.WWW.....WWW
....WW...WW.
.........WW.
.........W..
..W......W..
.W.W.....WW.
W.W.W.....W.
.W.W......W.
..W.......W.
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4 4
....
....
....
....
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1 1
W
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20 20
W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.
.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W
W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.
.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W
W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.
.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W
W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.
.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W
W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.
.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W
W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.
.W.W.W....
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
00000000000000000000
10101010101010101010
00000000000000000000
01010101010101010101
00000000000000000000
10101010101010101010
00000000000000000000
01010101010101010101
00000000000000000000
10101010101010101010
00000000000000000000
01010101010101010101
0000...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
12 20
....WWWW.......WW...
...WW..WW..WWWWW..W.
..WWW.....WW..WW..WW
..WW.....WWWWW.WW.WW
..W...W....W...W.W..
..W...W....WWW.W.W..
........WW.....W.W..
WWWWWW.W..W..WW..WW.
WWWWWW..WW..WW..WWWW
.....W..W..W....W...
WWW.WWW..W..W..W..WW
.WW..W....
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
00000000000000000000
00001111000000011000
00000000000000000000
00011001100111110010
00000000000000000000
00111000001100110011
00000000000000000000
00110000011111011011
00000000000000000000
00100010000100010100
00000000000000000000
00100010000111010100
0000...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
30 30
...........W.W....W.W......WWW
..WWWW..WWW.....W.....W....W.W
..W.......W.......W.W.WW......
.W...WW.W.......W......WW.....
..WWW.............W......WW...
.W...W.......W..W.W.W.....W...
...WW..W..WWW...WW............
W........W.......W...W..W...
გამომავალი მონაცემები
46
თქვენი პასუხი
000000000000000000000000000000
000000000001010000101000000111
000000000000000000000000000000
001111001110000010000010000101
000000000000000000000000000000
001000000010000000101011000000
000000000000000000000000000000
010001101000000010000001100000
00000000...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
30 45
W....WW...WW.W....W.WW.....WWW..WWWWW.WWWW...
.WWWW..W....W.WW.WWW...W.W....W.WW.W.WW.....W
.W.W.WW.W....W..W.W...WWW.......WWW........W.
.W.W......WWW..WW...W....W..W.WW.W.W.....WW..
...WW..W.WWWW...WW............W.W...W..W.....
..W...W..W.W.W...
გამომავალი მონაცემები
38
თქვენი პასუხი
000000000000000000000000000000000000000000000
100001100011010000101100000111001111101111000
000000000000000000000000000000000000000000000
011110010000101101110001010000101101011000001
000000000000000000000000000000000000000000000
01010110100001001010001110...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
75 50
W....WW...WW.W....W.WW.....WWW..WWWWW.WWWW....WWWW
..W....W.WW.WWW...W.W....W.WW.W.WW.....W.W.W.WW.W.
...W..W.W...WWW.......WWW........W..W.W......WWW..
WW...W....W..W.WW.W.W.....WW.....WW..W.WWWW...WW..
..........W.W...W..W.......W...W..W.W.W.....
გამომავალი მონაცემები
73
თქვენი პასუხი
00000000000000000000000000000000000000000000000000
10000110001101000010110000011100111110111100001111
00000000000000000000000000000000000000000000000000
00100001011011100010100001011010110000010101011010
00000000000000000000000000000000000000000000000000
0...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 100
...........W.W..............W...WWW...WW............W.........W...............W.W..........W...W..W.
......W...............W.W....................W......................W.....................W......W..
...............................W..............
გამომავალი მონაცემები
648
თქვენი პასუხი
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000010100000000000000100011100011000000000000100000000010000000000000001010000000000100010010
000000000000000000000000000000000000000000000000000000...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 100
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW...
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
000000000000000000000000000000000000000000000000000000...
ჩეკერის პასუხი
NO