ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.09.2021 12:30:14

ამოცანა: გუბურების დათვლა

მომხმარებელი: LukaBrazia

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <vector>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>

using namespace std;

int main() {
	int rows, cols;
	scanf("%d %d", &rows, &cols);
	vector<vector<char>> grid(rows, vector<char>(cols));
	for (int i = 0; i < rows; i++) {
		for (int j = 0; j < cols; j++) {
			scanf("%c", &grid[i][j]);
		}
	}
	int puddles = 0;
	for (int i = 0; i < rows; i++) {
		for (int j = 0; j < cols; j++) {
			if (grid[i][j] != 'W') continue;
			puddles++;
			grid[i][j] = '.';
			queue<pair<int, int>> que;
			que.push(make_pair(i, j));
			while (que.size() > 0) {
				int x = que.front().first;
				int y = que.front().second;
				que.pop;
				for (int n = -1; n <= 1; n++) {
					for (int k = -1; k <= 1; k++) {
						if (n == 0 && k == 0) continue;
						if (x + n < 0 || x + n >= rows) continue;
						if (y + k < 0 || y + k >= cols) continue;
						if (grid[x + n][y + k] == 'W') {
							grid[x + n][y + k] = '.';
							que.push(make_pair(x + n, y + k));
						}
					}
				}
			}
		}
	}
	printf("%d/n", puddles);
	return 0;
}
PROB_cpp_UID2633PID262_26114a/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2633PID262_26114a/main.cpp:29:9: error: invalid use of non-static member function 'void std::queue<_Tp, _Sequence>::pop() [with _Tp = std::pair<int, int>; _Sequence = std::deque<std::pair<int, int>, std::allocator<std::pair<int, int> > >]'
   que.pop;
   ~~~~^~~
In file included from /usr/include/c++/6/queue:64:0,
         from PROB_cpp_UID2633PID262_26114a/main.cpp:5:
/usr/include/c++/6/bits/stl_queue.h:268:7: note: declared here
    pop()
    ^~~