ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.09.2021 18:18:49

ამოცანა: კატერი

მომხმარებელი: vanogam

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
  int v[n];
int main() {
 //  freopen("input.txt","r",stdin);
 //  freopen("output.txt","w",stdout);
  int n,k;
  cin>>n>>k;
  vector <pair <int,int> > f,s;
  for (int i=0;i<n;i++) {
    int x;
    cin>>x;
    f.push_back({x,i});
    s.push_back({x,i});
  }
  sort(f.begin(),f.end());
  sort(s.begin(),s.end());
  reverse(s.begin(),s.end());
  int i=0,j=0;
  int cnt = 0;
  while (i<n && j < n) {
    while (j< n && s[i].first + f[j].first <= k) {
      if (s[i].second != f[j].second) cnt++;
      v[f[j].second] = 1;
      j++;
    }
    i++;
    if (i == n) break;
    cnt += j;
    if (v[s[i].second] == 1) cnt--;
  }
  if (i < n-1) cnt+=(n-1-i) * (n-1);
  cout<<cnt/2<<endl;
  return 0;
}
PROB_cpp_UID199PID468_b50a13/main.cpp:3:11: error: 'n' was not declared in this scope
   int v[n];
      ^
PROB_cpp_UID199PID468_b50a13/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID199PID468_b50a13/main.cpp:24:13: error: 'v' was not declared in this scope
       v[f[j].second] = 1;
       ^
PROB_cpp_UID199PID468_b50a13/main.cpp:30:13: error: 'v' was not declared in this scope
     if (v[s[i].second] == 1) cnt--;
       ^