ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.09.2021 14:33:34

ამოცანა: ტექსტის დაშიფვრა 2

მომხმარებელი: korkota

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა[2:32 PM] George Khomeriki
#include <iostream>using namespace std;
int main()
{
int n;
cin >> n;
string ans = "";
while(n --){
char symbol;
int times;
cin >> symbol >> times;
while(times --){
int index;
cin >> index;
index --;
int ct = index - (ans.length() - 1);
while(ct -- > 0)
ans += ' ';
ans[index] = symbol;
}
}
cout << ans;
return 0;
}
/*
5
a 5 1 4 6 8 11
b 2 2 9
c 1 5
d 1 7
r 2 3 10 012345678910
ans = "abracadabra"
-----------------------------------------------------------------
symbol = 'Z' index = 9
0123456789
ans = "abc " len = 3 9 - (3 - 1) = 7*/

*/
PROB_cpp_UID1857PID197_e85ca2/main.cpp:2:26: warning: extra tokens at end of #include directive
 #include <iostream>using namespace std;
             ^~~~~~~~~
PROB_cpp_UID1857PID197_e85ca2/main.cpp:2:40: fatal error: iostream>usin: No such file or directory
 #include <iostream>using namespace std;
                    ^
compilation terminated.