ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.09.2021 18:56:12

ამოცანა: ხუთი ჭურჭელი

მომხმარებელი: shano123

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 60.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
#define dbg(x) cout<<#x<<" = "<<x<<endl
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
#define dbg(x) cout<<#x<<" = "<<x<<endl
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define INF 2e18
#define fast_cin() ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(NULL); cout.tie(NULL)
#define all(x) (x).begin(), (x).end()
#define sz(x) ((ll)(x).size())

int main(){
fast_cin();
int a[5];
int p = 0;
for (int i=0; i<5; i++){
  cin>>a[i];
  p+=a[i];
}
p = p/5;
int k =0;
for (int i=0; i<5; i++){
  if (a[i]<p) k++;
}
cout<<k;

}ტესტები

შემავალი მონაცემები
23 2 2 1 2
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8 5 2 9 6
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7 7 7 7 7 
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 100 100 100 100
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6 9 6 3 6
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 4 6 88 100
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 100 100 5 5
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
15 5 10 8 12
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
14 15 16 17 18
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0 0 0 0 100
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES