ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.09.2021 02:31:20

ამოცანა: მედიანის წაშლა

მომხმარებელი: khuttssso

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int y,z;
int m,i,j,k,p,l,q;
int t; //test cases 1<=t<=20
int n; //1<=n<=100

int med (int a,int b,int c) {
  int ans=a+b+c-max(a,max(b,c))-min(a,min(b,c));
  return ans;
}
int main () {
  std::vector<int> arr;
  cin>>t;
  for(i=0;  i<t;  i++) {
    cin>>n;
    for (j=0;  j<n;  j++) {
      cin>>p;
      arr.push_back(p);
    }
    for (l=0;  l<n-2;  l++) {
      q=med(arr[l],arr[l+1],arr[l+2]);
      if (q==arr[l]) {
        arr[l]=0;
        continue;
      }
      if (q==arr[l+1]) {
        arr[l+1]=arr[l];
        arr[l]=0;
        continue;
      }
      if (q==arr[l+2]) {
        arr[l+2]=arr[l+1];
        arr[l+1]=arr[l];
        arr[l]=0;
        continue;
      }
    }
    for (k=0;  k<arr.size();  k++) {
      if (arr[k]!=0) {
        cout<<arr[k]<<" ";
      }
    }
    cout<<endl;
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3
3
2 5 3
5
2 5 3 1 3
10
38 9 102 10 96 7 46 28 88 13
გამომავალი მონაცემები
2 5
5 1 
102 7
თქვენი პასუხი
2 5 
5 3 1 3 
38 102 10 96 7 46 28 88 13 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5									
10									
19	66	6	81	11	70	92	62	38	79
9									
89	68	60	25	41	22	18	47	99	
5									
84	26	64	80	63					
7									
70	7	7	9	1	9	5			
4									
41	7	5	9
გამომავალი მონაცემები
6 92
18 99
84 26
70 1
41 5
თქვენი პასუხი
6 92 
6 92 89 68 60 25 41 22 18 47 99 
6 92 89 68 60 25 41 22 18 47 99 84 26 64 80 63 
6 92 89 68 60 25 41 22 18 47 99 84 26 64 80 63 70 7 7 9 1 9 5 
6 92 89 68 60 25 41 22 18 47 99 84 26 64 80 63 70 7 7 9 1 9 5 41 7 5 9 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
16							
80	264	197	296	281	40	238	136	266	153	39	154	93	5 5 198
14		
196	189	126	100	198	281	125	58	148	150	277	105	215	68
11								
65	181	2	218	58	96	266	177	220	45	105			
7									
46	46	150	260	78	182	184							
5											
38	86	294	2...
გამომავალი მონაცემები
296 5
281 58
2 266
46 260
38 294
51 286
182 25
თქვენი პასუხი
296 5 
296 5 196 189 126 100 198 281 125 58 148 150 277 105 215 68 
296 5 196 189 126 100 198 281 125 58 148 150 277 105 215 68 65 181 2 218 58 96 266 177 220 45 105 
296 5 196 189 126 100 198 281 125 58 148 150 277 105 215 68 65 181 2 218 58 96 266 177 22...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5									
10									
53	144	186	164	57	150	68	142	193	67
5									
73	85	51	72	165					
7									
81	197	188	156	57	158	192			
3									
24	88	31							
12									
21	37	133	115	169	137	174	186	169	135
გამომავალი მონაცემები
53 193
51 165
197 57
24 88
21 186
თქვენი პასუხი
53 193 
53 193 73 85 51 72 165 
53 193 73 85 51 72 165 81 197 188 156 57 158 192 
53 193 73 85 51 72 165 81 197 188 156 57 158 192 24 88 31 
193 51 72 165 81 197 188 156 57 158 192 24 88 31 21 37 133 115 169 137 174 186 169 135 135 135 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6											
8											
56	181	95	111	138	119	163	43				
6											
31	120	79	25	114	 15						
8											
116	53	190	101	40	37	126	18				
3											
59	126	102									
12											
85	150	99	76	62	18	25	61	33	152	5 105	
8											
1...
გამომავალი მონაცემები
181 43
120 15
190 18
59 126
152 5
198 23
თქვენი პასუხი
181 43 
181 43 31 120 79 25 114 15 
181 31 120 79 25 114 15 116 53 190 101 40 37 126 18 
181 31 120 79 25 114 15 116 53 190 101 40 37 126 18 59 126 102 
181 114 15 116 53 190 101 40 37 126 18 59 126 102 85 150 99 76 62 18 25 61 33 152 5 105 
181 114 15 116...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10													
8													
81	76	133	172	52	149	153	94						
6													
162	125	17	51	70	106								
8													
174	30	45	182	57	176	46	54						
6													
95	132	79	174	148	113								
12													
45	72	198	184	186	84	108	148...
გამომავალი მონაცემები
172 52
162 17
30 182
79 174
198 12
15 185
25 195
186 14
15 160
19 198
თქვენი პასუხი
172 52 
172 52 162 125 17 51 70 106 
172 162 125 17 51 70 106 174 30 45 182 57 176 46 54 
172 162 125 17 51 70 106 174 30 45 182 57 176 46 54 95 132 79 174 148 113 
172 70 106 174 30 45 182 57 176 46 54 95 132 79 174 148 113 45 72 198 184 186 84 108 148 12...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
15																			
8																			
112	23	78	74	70	120	110	166												
6																			
100	22	146	22	98	106														
8																			
148	40	200	167	117	183	93	169												
6																			
165	40	32	123	42	103					...
გამომავალი მონაცემები
23 166
22 146
40 200
165 32
21 189
39 195
144 42
156 28
178 30
195 80
11 172
53 200
83 195
10 197
147 25
თქვენი პასუხი
23 166 
23 166 100 22 146 22 98 106 
166 100 22 146 22 98 106 148 40 200 167 117 183 93 169 
166 100 22 146 22 98 106 148 40 200 167 117 183 93 169 165 40 32 123 42 103 
166 98 106 148 40 200 167 117 183 93 169 165 40 32 123 42 103 56 179 176 158 101 92 14...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8																																			
18																																			
20	195	105	120	18	161	114	101	124	184	142	76	156	38	161	26	67	126																		
20																																			
190	106	125	95	41	106	159	23	108	129	91	107	140	31	156	...
გამომავალი მონაცემები
195 18
190 23
195 54
185 25
26 188
30 190
15 198
198 12
თქვენი პასუხი
195 18 
195 125 95 41 106 159 23 108 129 91 107 140 31 156 177 72 108 157 92 
195 125 95 41 106 159 23 108 129 91 107 140 31 156 177 72 108 157 92 70 82 195 67 54 125 118 186 
195 125 95 41 106 159 23 108 129 91 107 140 31 156 177 72 108 157 92 70 82 195 6...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3																																			
18																																			
71	125	182	15	140	53	29	146	18	190	165	173	146	33	27	86	73	115																		
36																																			
188	119	19	171	154	161	13	87	28	179	189	117	123	192	127	95...
გამომავალი მონაცემები
15 190
12 197
196 15
თქვენი პასუხი
15 190 
192 114 12 64 74 164 128 82 33 155 139 22 197 138 184 73 144 74 161 
192 114 12 64 74 164 128 82 33 155 139 22 197 138 184 73 144 74 161 70 83 33 106 140 98 196 140 16 19 127 193 18 193 128 31 151 137 64 74 147 173 87 83 172 125 82 119 145 15 189 1...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7																																			
11																																			
131	188	22	109	142	42	107	126	62	61	76																									
36																																			
134	158	154	109	99	102	90	104	115	75	14	193	53	116	45	80	172	22	154	42	178	...
გამომავალი მონაცემები
188 22
193 12
195 27
198 18
20 192
59 158
14 191
თქვენი პასუხი
188 22 
193 110 59 181 138 62 112 61 151 12 188 101 
193 110 59 181 138 62 112 61 151 12 188 101 186 111 43 108 152 119 195 97 155 65 65 103 189 109 126 125 27 27 184 95 129 120 116 77 121 152 79 70 97 133 54 30 141 
193 110 59 181 138 62 112 61 151 12 188...
ჩეკერის პასუხი
NO