ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 11.06.2021 10:44:06

ამოცანა: ხიმინჯები

მომხმარებელი: LukaLabadze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,e;
string s1;
multiset <int> st;
multiset <int> :: iterator it;
int main(){
cin>>a;
for (int i=0; i<a; i++){
 cin>>b;
 st.insert(b);
}
cin>>c;
for (int j=0; j<c; j++){
 cin>>d;
 d=lower_bound(st.begin(),st.end(),d);
 e=e+(*it)-d;
 st.erase(it++);
}
cout<<e;
}
PROB_cpp_UID2131PID526_b00936/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2131PID526_b00936/main.cpp:16:38: error: cannot convert 'std::_Rb_tree_const_iterator<int>' to 'int' in assignment
  d=lower_bound(st.begin(),st.end(),d);
                   ^