ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.06.2021 20:27:42

ამოცანა: ხიმინჯები

მომხმარებელი: MrAmigo1

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
//string b,c,d,k,x;
set<int> m;
multiset<int>:: iterator it;
string p;
int  n,j,k,t,po,q;
int main()
{
	cin>>n;
	for(int i=0; i<n;i++)
	{
	cin>>k;
   m.insert(k); }
   cin>>q;
   for( i=0;i<q;i++){
	cin>>t;
	it = m.lower_bound(t);
	po += *it-t;
	//m.erase(it);
	
}
cout<<po;
}

PROB_cpp_UID716PID526_38a451/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID716PID526_38a451/main.cpp:16:9: error: 'i' was not declared in this scope
    for( i=0;i<q;i++){
         ^