ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.06.2021 16:05:57

ამოცანა: მსგავსება და განსხვავება

მომხმარებელი: MrAmigo1

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
string a,b,c,d,k,x;
set<int> saxeli1, saxeli2;
int w,l,i;
int mainc()
{
	cin>>a>>b;
	cin>>d>>c;
	k=a+b;
	x=d+c;
	for(i=0;i<k.size();i++) {
	saxeli1.insert(k[i]);}
	w=saxeli1.size();
	
	for(i=0;i<x.size();i++){
		saxeli2.insert(x[i]);
	}
	for(i=0;i<x.size();i++){
		saxeli1.insert(x[i]);
	}
	l=((w+saxeli2.size())-saxeli2.size());
	cout<<l<<" "<<saxeli1.size()-l;	
}
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/6/../../../x86_64-linux-gnu/Scrt1.o: In function `_start':
(.text+0x20): undefined reference to `main'
collect2: error: ld returned 1 exit status