ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.06.2021 17:27:46

ამოცანა: ანაგრამა

მომხმარებელი: luksona

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/6/../../../x86_64-linux-gnu/Scrt1.o: In function `_start':
(.text+0x20): undefined reference to `main'
collect2: error: ld returned 1 exit status