ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.06.2021 19:58:00

ამოცანა: მდგრადი რიცხვები

მომხმარებელი: 200MB

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <string>
bool check(string x) {
	int number = 0, number1 = 0;
	if (log10(stoi(x)) + 1 > 3) {
		for (int i = 0; i < x.size(); i += 2) {
			number += x[i] - '0';
		}
		for (int j = 1; j < x.size(); j += 2) {
			number1 += x[j] - '0';
		}
	}
	else {
		number = x[0] - '0';
		number1 = x[1] - '0';
	}
	if (number == number1) {
		return true;
	}
	else {
		return false;
	}
}

int main() {
int number=0, number1=0;
	string x;
	cin >> x;
	if (log10(stoi(x)) + 1 < 3) {
		for (int i = 0; i < x.size(); i += 2) {
			number += x[i] - '0';
		}
		for (int j = 1; j < x.size(); j += 2) {
			number1 += x[j] - '0';
		}
	}
	else {
		number == x[0] - '0';
		number1 == x[1] - '0';
	}
	int temp = stoi(x);
	if (number == number1) {
		while (true) {
			temp++;
			if (check(to_string(temp)) == true) {
				cout << temp;
				break;
			}
	  }
	}
}
PROB_cpp_UID2477PID152_c5a526/main.cpp:3:12: error: 'string' was not declared in this scope
 bool check(string x) {
      ^~~~~~
PROB_cpp_UID2477PID152_c5a526/main.cpp:3:12: note: suggested alternatives:
In file included from /usr/include/c++/6/iosfwd:39:0,
         from /usr/include/c++/6/ios:38,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from PROB_cpp_UID2477PID152_c5a526/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stringfwd.h:74:33: note:  'std::__cxx11::string'
  typedef basic_string<char>  string;
                 ^~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stringfwd.h:74:33: note:  'std::__cxx11::string'