ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.06.2021 13:42:09

ამოცანა: ლუწკენტობა ინტერვალზე

მომხმარებელი: ditotet

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაclass Node:
  parent = None
  left = None
  right = None
  start = -1
  end = -1
  val = 0

# Build segment tree
def build_seg_tree(arr, start, end):
  root = Node()
  root.start = start
  root.end = end

  middle = (start + end) // 2

  if start >= end:
    return root
  elif start + 1 == end:
    root.val = arr[start] % 2
    return root
    
  root.left = build_seg_tree(arr, start, middle)
  root.right = build_seg_tree(arr, middle, end)
  root.val = root.left.val + root.right.val
  return root

def update_seg_tree(root, index, val):
  if root.start == index and root.end == index + 1:
    root.val = val
    return val

  if index < root.start or index >= root.end:
    return -1

  update_seg_tree(root.left, index, val)
  update_seg_tree(root.right, index, val)

  root.val = root.left.val + root.right.val

def query_seg_tree(root, start, end):
  if root.start >= start and root.end <= end:
    return root.val
  
  if root.start >= end or root.end <= start:
    return 0

  return query_seg_tree(root.left, start, end) + query_seg_tree(root.right, start, end)def print_tree(root):
  if root == None:
    return
  print(root.val)
  print_tree(root.left)
  print_tree(root.right)

n = int(input())
x = list(map(int, input().split())) 
q = int(input())

root = build_seg_tree(x, 0, len(x))

while q > 0:
  q -= 1
  a, b, c = map(int, input().split())
  

  if a == 0:
    diff = (x[b - 1] % 2) - (c % 2)
    x[b - 1] = c
    if diff == 1:
      update_seg_tree(root, b - 1, 0)
    elif diff == -1:
      update_seg_tree(root, b - 1, 1)
  elif a == 1:
    print((c - b + 1) - query_seg_tree(root, b - 1, c))
  else:
    print(query_seg_tree(root, b - 1, c))
sh: 1: cannot open PROB_python3_UID2562PID280_4e39f1_input.txt: No such file