ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.06.2021 10:30:49

ამოცანა: წრიული პალინდრომი

მომხმარებელი: giorgibidzishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაde<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,ch,i,j,m,q,a[100];

multiset<int > mst;
multiset<int>::iterator it;
char k;
string s;
main(){
cin>>s;
for(i=0; i<s.size(); i++){
mst.insert(s[i]);

}
for(it=mst.begin(); it!=mst.end(); it++){
q=*it;
it++;
n=*it;
if(q!=n)j++;
}

if(j>1)cout<<"NO"; else cout<<"YES";
}
PROB_cpp_UID1772PID153_1d9ba1/main.cpp:1:1: error: 'de' does not name a type
 de<bits/stdc++.h>
 ^~
PROB_cpp_UID1772PID153_1d9ba1/main.cpp:5:1: error: 'multiset' does not name a type
 multiset<int > mst;
 ^~~~~~~~
PROB_cpp_UID1772PID153_1d9ba1/main.cpp:6:1: error: 'multiset' does not name a type
 multiset<int>::iterator it;
 ^~~~~~~~
PROB_cpp_UID1772PID153_1d9ba1/main.cpp:8:1: error: 'string' does not name a type
 string s;
 ^~~~~~
PROB_cpp_UID1772PID153_1d9ba1/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1772PID153_1d9ba1/main.cpp:10:1: error: 'cin' was not declared in this scope
 cin>>s;
 ^~~
PROB_cpp_UID1772PID153_1d9ba1/main.cpp:10:6: error: 's' was not declared in this scope
 cin>>s;
   ^
PROB_cpp_UID1772PID153_1d9ba1/main.cpp:12:1: error: 'mst' was not declared in this scope
 mst.insert(s[i]);
 ^~~
PROB_cpp_UID1772PID153_1d9ba1/main.cpp:15:5: error: 'it' was not declared in this scope
 for(it=mst.begin(); it!=mst.end(); it++){
   ^~
PROB_cpp_UID1772PID153_1d9ba1/main.cpp:15:8: error: 'mst' was not declared in this scope
 for(it=mst.begin(); it!=mst.end(); it++){
    ^~~
PROB_cpp_UID1772PID153_1d9ba1/main.cpp:22:8: error: 'cout' was not declared in this scope
 if(j>1)cout<<"NO"; else cout<<"YES";
    ^~~~
PROB_cpp_UID1772PID153_1d9ba1/main.cpp:22:25: error: 'cout' was not declared in this scope
 if(j>1)cout<<"NO"; else cout<<"YES";
             ^~~~