ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.06.2021 18:19:21

ამოცანა: ვაშლების დარიგება

მომხმარებელი: giorgibidzishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
multiset <int> st;
multiset <int> :: iterator it;
string s;
long long b,c=0,d,e,f=1,g,w,k,a1,a2,b1,b2,a3,b3,q,z,i,n,j,a25,a50,m,x;
main(){
    cin>>n>>m;

    for(i=1; i*i<=max(n,m); i++){
      if(n%i==0 && m%i==0 )cout<<i<<" "<<n/i<<" "<<m/i<<" "<<endl<<max(n,m)/i<<" "<<max(n,m)/(n/i)<<" "<<max(n,m)/(m/i)<<endl;

}

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
12 12
გამომავალი მონაცემები
1 12 12
2 6 6
3 4 4
4 3 3
6 2 2
12 1 1
თქვენი პასუხი
1 12 12 
12 1 1
2 6 6 
6 2 2
3 4 4 
4 3 3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
441 1225
გამომავალი მონაცემები
1 441 1225
7 63 175
49 9 25
თქვენი პასუხი
1 441 1225 
1225 2 1
7 63 175 
175 19 7
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2310 1365
გამომავალი მონაცემები
1 2310 1365
3 770 455
5 462 273
7 330 195
15 154 91
21 110 65
35 66 39
105 22 13
თქვენი პასუხი
1 2310 1365 
2310 1 1
3 770 455 
770 3 5
5 462 273 
462 5 8
7 330 195 
330 7 11
15 154 91 
154 15 25
21 110 65 
110 21 35
35 66 39 
66 35 59
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
480783030 555179625
გამომავალი მონაცემები
1 480783030 555179625
3 160261010 185059875
5 96156606 111035925
7 68683290 79311375
13 36983310 42706125
15 32052202 37011975
21 22894430 26437125
35 13736658 15862275
39 12327770 14235375
65 7396662 8541225
91 5283330 6100875
105 4578886 52874...
თქვენი პასუხი
1 480783030 555179625 
555179625 1 1
3 160261010 185059875 
185059875 3 3
5 96156606 111035925 
111035925 5 5
7 68683290 79311375 
79311375 8 7
13 36983310 42706125 
42706125 15 13
15 32052202 37011975 
37011975 17 15
21 22894430 26437125 
26437125 24 21
3...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
700000049 500000035
გამომავალი მონაცემები
1 700000049 500000035
100000007 7 5
თქვენი პასუხი
1 700000049 500000035 
700000049 1 1
ჩეკერის პასუხი
NO